Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Jul 29, 2016

สรุปหลัก คณิตศาสตร์ ม.6 ติวให้ผ่านและสอบได้ 100%

สรุปหลัก คณิตศาสตร์ ม.6  ติวให้ผ่านและสอบได้ 100%  เน้นเฉพาะข้อสอบที่เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนและการสอบ สามารถนำไปใช้ได้ทั้งการสอบตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

สารบัญ

คณิตศาสตร์  ม.6  เทอม 1
บทที่ 1   การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
แบบฝึกหัด, เฉลย
บทที่ 2  การแจกแจงแบบปกติ
แบบฝึกหัด, เฉลย
บทที่ 3  ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล
แบบฝึกหัด, เฉลย
คณิตศาสตร์  ม.6  เทอม 2
บทที่ 1   ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์
แบบฝึกหัด, เฉลย
บทที่ 2แคลคูลัสเบื้องต้น
แบบฝึกหัด, เฉลย
บทที่ 3  กำหนดการเชิงเส้น
แบบฝึกหัด, เฉลย