ติวเข้มสอบครูผู้ช่วย พิชิตข้อสอบเต็ม100% ภายใน 3 วัน

รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย(ภาค ก.)   ที่ออกบ่อยทุกปี คัดสรรมาอย่างดีโดยคณาจารย์คุณภาพ วิเคราะห์เจาะตรงทุกประเด็น ทุกเนื้อหา ครบถ้วนทุกวิชา วิชาละกว่า 100 ข้อ 

สารบัญ

หมวดที่ 1.ความรอบรู้
1.1 แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
1.2 แนวข้อสอบแนวข้อสอบนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
1.3 แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
1.4 แนวข้อสอบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
        1.4.1.แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม
        1.4.2.แนวข้อสอบระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546และที่แก้ไขเพิ่มเติม
        1.4.3.แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546
        1.4.4 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547
        1.4.5. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
        1.4.6. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
        1.4.7. แนวข้อสอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หมวดที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 
2.1.แนวข้อสอบมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
2.2 แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความเป็นครู
2.3 แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติตน
2.4 แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงาน

หมวดที่ 3 แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป
3.1 แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย
3.2  แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
3.3 แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
3.4 แนวข้อสอบความสามารถด้านตัวเลข

    ทุกๆ ข้อ สั้นๆ กระชับใจความสำคัญ มีหลักอธิบายในข้อสอบนั้นๆ อย่างละเอียด เพื่อให้ตอบได้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา อย่างมีประสิทธิภาพ โอกาสสอบติดมีสูง
  พร้อมเฉลยข้อสอบแบบละเอียด ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อ สอบสอบครูผู้ช่วย(ภาค ก.) อันเป็นการสอบที่มีการแข่งขันสูงระดับประเทศ 
    ...ถ้าตอบถูกมากกว่า 50% ในหนังสือเล่มนี้ เรียกได้ว่ามีโอกาสที่จะสามารถสอบเข้าทำงาน เป็นครูผู้ช่วย  (ภาค ก.) ให้ได้ตามใจหวัง