Category:
Mar 4, 2016

ติวเข้ม ม.3 สอบเข้าม.4 พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%

รวมแนวข้อสอบที่ออกบ่อยทุกปี วิเคราะห์เจาะตรงทุกประเด็น ทุกเนื้อหา ครบถ้วนทุกวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โอกาสสอบติดมีสูงพร้อมเฉลยข้อสอบแบบละเอียด ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อสอบเข้าเรียนต่อ ม.4 ในโรงเรียนทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่นักเรียนจำนวนมากอยากเรียนต่อ เช่นเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ,บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) , มหิดลวิทยานุสรณ์ , สตรีวิทยา ,สวนกุหลาบวิทยาลัย , โยธินบูรณะ , สามเสนวิทยาลัย ,  จุฬาภรณราชวิทยาลัย , สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สารบัญ

วิชาที่ 1 : ภาษาไทย
ก.เนื้อหาสำคัญที่มักจะออกสอบและต้องเน้นทบทวน
เรื่องที่ 1 หลักภาษา
เรื่องที่ 2 สำนวนโวหาร สุภาษิต และคำพังเพย 
เรื่องที่  3 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
เรื่องที่  4 ลักษณะคำประพันธ์ไทย 
 ข.แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
ข้อสอบชุดที่ 1 ข้อ 1- 100 
ข้อสอบชุดที่ 2 ข้อ101 - 200
ค.เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 

วิชาที่ 2 : สังคมศึกษา
ก.เนื้อหาสำคัญที่มักจะออกสอบและต้องเน้นทบทวน 
เรื่องที่ 1  ศาสนา
เรื่องที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
เรื่องที่ 3 สิ่งแวดล้อม 
ข.แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
ข้อสอบชุดที่ 1 ข้อ 1- 50 
ข้อสอบชุดที่ 2 ข้อ 51-120
ข้อสอบชุดที่ 3 ข้อ 121-152
ข้อสอบชุดที่ 4 ข้อ 153-200 
ค.เฉลยแนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

วิชาที่ 3 : วิทยาศาสตร์
ก.เนื้อหาสำคัญที่มักจะออกสอบและต้องเน้นทบทวน  
เรื่องที่ 1 หน่วยของสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ 2 กลไลของสิ่งมีชีวิต/ พืช
เรื่องที่ 3 กลไกลของสิ่งมีชีวิต/มนุษย์
เรื่องที่ 4 อาหาร
เรื่องที่ 5 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
เรื่องที่ 6 ระบบนิเวศ 
เรื่องที่ 7 วัฏจักรของสาร
เรื่องที่ 8 ปฏิกริยาเคมี
เรื่องที่ 9 แรงและการเคลื่อนที่ 
เรื่องที่ 10 โลก และการเปลี่ยนแปลงชั้นบรรยากาศ 
ข.แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
ข้อสอบชุดที่ 1 โลกของเรา ข้อ 1- 31 
ข้อสอบชุดที่ 2  ระบบนิเวศ ข้อ 32-55
ข้อสอบชุดที่ 3 สารและสมบัติของสสาร ข้อ 56-100
********ข้อสอบชุดที่ 4 ความเร็ว ข้อ 101 - 108
ข้อสอบชุดที่ 5 พลังงาน ข้อ 110 - 121
ข้อสอบชุดที่ 6 โลกและการเปลี่ยนแปลง ข้อ 122-130 
ข้อสอบชุดที่ 7 กลไกลและร่างกายของมนุษย์ ข้อ 131 - 150
ข้อสอบชุดที่ 8 แรงและการกระทำ ข้อ 151-169
ข้อสอบชุดที่ 9 พลังงานไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า ข้อ 170-200
ค.เฉลยแนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

วิชาที่ 4 : คณิตศาสตร์
ก.เนื้อหาสำคัญที่มักจะออกสอบและต้องเน้นทบทวน  
เรื่องที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ
เรื่องที่ 2 การวัด
เรื่องที่ 3 พื้นที่และปริมาตรของรูปทรง 3 มิติ
เรื่องที่ 4 เราขาคณิต
เรื่องที่ 5 พีชคณิต
ข.แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
ข้อสอบชุดที่ 1 ข้อ 1- 50 
ข้อสอบชุดที่ 2 ข้อ 51-100 
ข้อสอบชุดที่ 3 ข้อ 101-150
ข้อสอบชุดที่ 4 ข้อ 151-200
ค.เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 


วิชาที่ 5 : ภาษาอังกฤษ 
ก.เนื้อหาสำคัญที่มักจะออกสอบและต้องเน้นทบทวน  
เรื่องที่ 1 Nouns
เรื่องที่ 2 Articales
เรื่องที่ 3 Adjective
เรื่องที่ 4 Comparison
เรื่องที่ 5 Pronouns
เรื่องที่ 6 Verbs
เรื่องที่ 7 Tense 
ข.แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
ข้อสอบชุดที่ 1 Structure or Grammar (โครงสร้างไวยากรณ์หรือหลักการใช้ภาษา) ข้อ 1-50
ข้อสอบชุดที่ 2 Conversation (ภาษาเพื่อการสื่อสาร) ข้อ 51-100
ข้อสอบชุดที่ 3 Reading (การอ่านเพื่อความเข้าใจ) ข้อ 101 - 150
ข้อสอบชุดที่ 4 Non-Text (การอ่านภาพ หรือป้ายสัญลักษณ์) ข้อ 151-200  
ค.เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ