Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Dec 27, 2015

สรุป Grammar ภาษาอังกฤษ ม.1

สรุปเนื้อหาที่เรียนในระดับชั้น ม 1 โดยเน้นหลักสำคัญที่ใช้ในการสอบกลางภาค และปลายภาค เพื่อให้เด็กฝึกฝนภาษาอังกฤษที่สำคัญในการสอบ รวมไปถึง การเตรียมพร้อมให้เด็กฝึกฝนการสื่อสารภาษาอังกฤษได้

เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญต่อไปในการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมที่สูงขึ้น โดยสรุป เนื้อหาเป็นบทเรียน ชัดเจนตามข้อสอบ ทั้งแบบฝึกหัดท้ายบทของแต่ละเนื้อหา รวมไปถึง ตัวอย่างข้อสอบ