พระพุทธเจ้าสอน ซุนวูคิด พระเจ้าตากทำ

พระพุทธเจ้าสอน ซุนวูคิด พระเจ้าตากทำ เป็นหนังสือที่ต้องการนำเสนอแนวพุทธปรัชญาของพระพุทธเจ้า ทรงสอนในเรื่องใดบ้างและซุนวูนำไปใช้อย่างไร ?โดยเฉพาะการนำไปเขียนตำราพิชัยสงครามในเชิงยุทธปรัชญา พระเจ้าตากฯ ทรงนำหลักปรัชญาของพระพุทธเจ้าและซุนวูมาใช้ในรูปแบบพุทธธรรมราชา

และเดชะปรัชญาจนสามารถกอบกู้เอกราชและนำเอาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติจนสำเร็จในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานภายในเล่มได้มีการเปรียบเทียบคำสอนของพระพุทธเจ้า

อาทิ ทรงสอนเรื่องความไม่ประมาท  ซุนวูนำเรื่องของความไม่ประมาทไปใช้ในตำราไม่ให้ผู้นำทัพตกอยู่ในความประมาท  และพระเจ้าตากได้วางแผนการอย่างรอบคอบไม่ประมาทในการโจมตีกองทัพพม่า  จนสามารถกอบกู้เอกราชมาได้ภายในระยะเวลาเพียง 7 เดือน

สารบัญ
บทที่ ๑  มนุษย์ แมเนจเมนต์ (Humans Management) 
บทที่ ๒  The Top Secret of Buddhism : ความลับของพระพุทธศาสนา 
บทที่ ๓  พุทธปรัชญากับการแนะแนวแก่นแท้ของชีวิตและหลักพุทธกิจของพระเจ้าตาก 
บทที่ ๔  ธุรกิจความเชื่อกับศรัทธามาร์เก็ตติ้ง
บทที่ ๕  พุทธปรัชญาจากคำสอนของพระพุทธเจ้า
บทที่ ๖  ปรัชญาพุทธธรรมกับแนวคิดของซุนวู 
บทที่ ๗ พุทธธรรมกิจของพระเจ้าตาก 
บทที่ ๘  หลักพุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากับหลักคิดตำราพิชัยสงคราม ซุนวู 
บทที่ ๙  ผลของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
บทที่ ๑๐ คัมภีร์พุทธศาสตร์ในมุมศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก