เรื่องจริงอันศักดิ์สิทธิ์ เกิดนิมิตปาฏิหาริย์

เรื่องจริงอันศักดิ์สิทธิ์ เกิดนิมิตปาฏิหาริย์ คือ สุดยอดหนังสือแห่งความศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ของพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุของพระอริยบุคคลชื่อดังหลายองค์ในเมืองไทย

มาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ โดยทุกเรื่องเป็นปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นเรื่องจริง เพราะมีภาพถ่ายยืนยัน รวมไปถึงการได้รับคำนิยมจากบุคคลที่มีชื่อเสียงในเมืองไทย มาเขียนคำนิยมให้เพื่อเป็นหลักฐานแห่งปาฏิหาริย์ เนื้อเรื่องโดยสังเขปจะเป็นกล่าวถึงความมหัศจรรย์แห่งพระธาตุ การขอให้พระธาตุเสด็จ ฯลฯ โดยจะใช้การสอดแทรกหลักธรรมะที่เป็นแก่นแท้มาอธิบายอย่างมีเหตุผล ซึ่งเป็นหนังสือธรรมะที่สอนให้ผู้อ่านไม่เกิดความงมงาย แต่เมื่ออ่านแล้วจะทำให้ทราบว่า ทำไมคนดี ถึงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง

คำนิยม ๑

หนังสือ “เรื่องจริงที่ศักดิ์สิทธิ์เกิดนิมิตรปาฏิหาริย์” บอกถึงมุมมองทางพุทธศาสนาที่มีฐานรากมาจากความมีศรัทธา ทำให้ได้รู้ถึงประสบการณ์ของคนที่มีพลังศรัทธา เป็นพละกำลังที่ผลักดันให้มีความความก้าวหน้าทางธรรม หนังสือเล่มนี้ยังได้ให้ข้อมูลชีวประวัติบางตอนของพระอาจารย์ที่สำคัญ ๆ หลายองค์ และความรู้เกี่ยวกับพระธาตุ เมื่ออ่านแล้วทำให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาและพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

                                          ศาตราจารย์ ดร. ปริญญา  จินดาประเสริฐ
                                          อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำนิยม ๒

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านต้นฉบับหนังสื่อ “เรื่องจริงอันศักดิ์สิทธิ์ เกิดนิมิตปาฏิหาริย์” จบลง ข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกปีติหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกันตามภาษาชาวพุทธแบบไทยๆ ทั้งสงสัยใคร่ที่จะต้องศึกษาต่อไป ทั้งสงสัยว่าพระพุทธศาสนามีความอัศจรรย์สุดประมาณนี้ น่าจะมีใครสักคนควรนำประสบการณ์เช่นเดียวกัน ผู้เขียนมาศึกษาให้เป็นรูปธรรมเพื่อที่จะนำความรู้ในทางศาสนาให้เข้าใกล้ทางโลกวัตถุ หรือทางวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ให้เกิดความปีติที่เรามีพุทธศาสนาเป็นเครื่องนำพาในชีวิต  ความปีติที่ข้าพเจ้ารู้สึกได้ ตามที่ผู้เขียนได้เล่าจากประสบการณ์ของตัวผู้เขียนเอง  ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบและตรัสรู้นั้นว่า ทุกคนมีความเป็นพุทธอยู่แล้ว ทุกคนสามารถเข้าถึง เป็นถึงอริยบุคคลตามลำดับชั้นต่างๆ จนถึงขั้นบรรลุพระนิพพานนั้น เป็นเรื่องใกล้ตัว 

                                                                      เรวัต สุริยาภณานนท์
                กรรมการผู้จัดการ บจ.สยามมอร์ตาร์ ธุรกิจซิเมนต์ เครือซิเมนต์ไทย

คำนิยม ๓

"เรื่องจริงอันศักดิ์สิทธิ์ เกิดนิมิตปาฏิหาริย์" ที่ คุณวุฒินันท์ เจียวิทยนันท์ ได้เรียงร้อยระรินคำ จากประสบการณ์ชีวิตที่ได้สัมผัสรู้สึกรู้สา จากองค์รวมแห่งความรู้ เช่น ตาได้ดู หูได้ฟัง ฯลฯ อันได้ใกล้ชิดกับสิ่งสัจ ที่เกิดเป็นนิมิตปาฏิหาริย์อันศักดิ์สิทธิ์ กับตนเองและกำลังจะบอกกล่าวให้ผู้อ่านได้รับทราบด้วยว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้เขียนก็สามารถเกิดเป็นนิมิตปาฏิหาริย์ได้กับทุกผู้ทุกนาม หากไม่ห่างเหินจากตัวเรา คือ ทิ้งจิตใจเราเองให้ห่าง และไหลลงสู่อธรรม   

                                                                         พระเทพวราลังการ
                ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน กรุงเทพมหานคร