Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Dec 27, 2015

คู่มือเรียน-สอบภาษาอังกฤษ ระดับ ม.1 ฉบับสมบูรณ์

หนังสือคู่มือเรียน-สอบภาษาอังกฤษระดับ ม.1 ฉบับสมบูรณ์ เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน

ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ นำเสนอในรูปเล่มสวยงาม ช่วยกระตุ้นการอ่าน โดยแต่ละหน่วยการเรียนรู้ได้สอดแทรกกิจกรรมสำคัญให้ได้ฝึกปฏิบัติสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจ รวมไปถึงรวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาภาษาอังกฤษ  

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท พร้อมเฉลยชัดเจน เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ
บทที่ 1 Questions and answers with is/am/are      
บทที่ 2 This/That/These/Those
บทที่ 3 Questions and answers with do/does
บทที่ 4 Is/Are and Do/Does
บทที่ 5 Would and May
บทที่ 6 How much and How many
บทที่ 7 On/Next to/Between
บทที่ 8 Sequencing words
บทที่ 9 Question with What + do