พุทธบริหาร : สู่สุดยอดนักบริหารผู้ทรงภูมิ ที่ลูกน้องรักและเทิดทูนอย่างจริงใจ

หนังสือพุทธบริหารฯ เป็นหนังสือแนวบริหารธุรกิจแนวจิตวิทยาการจัดการและการบริหารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้หลักพุทธศาสตร์มาประยุกต์

ในการบริหารองค์กรในมีประสิทธิภาพสูงสุด และกระบวนการที่จะทำให้ผู้บริหารฯ ทรงภูมิประสิทธิภาพมีคนยกย่องเชิดชู

         หนังสือบริหารธุรกิจที่ใช้หลักพุทธวิธี ในการบริหารองค์กร และทรัพยากรของหน่วยงานให้มีเสถียรภาพ ทั้งยังบอกแนวทางที่จะนำพาให้ผู้นำทุกสายอาชีพทรงภูมิปัญญาเปี่ยมบารมี ยังประสิทธิผล ทรงประสิทธิภาพ ดำเนินธุรกิจให้ยิ่งใหญ่ก้าวไกล และได้รับการยอมรับโดยดุษฎีว่าทรงภูมิปัญญาอย่างแท้จริง 
 

คำนิยม

         นักบริหารท่านใดที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้เชื่อแน่ว่าจะได้พบกับการบริหารแบบใหม่ ที่เป็นการนำเอาการบริหารแบบพุทธและการบริหารสมัยใหม่มาประยุกต์เข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว การนำหลักการบริหารนี้ไปใช้จึงสามารถทำให้องค์กรประสบความสำเร็จและดำรงอยู่อย่างยั่งยืนได้…

                                                                             สำราญ  พวงเพชร
                                                                                      นักธุรกิจ