Category:
Dec 27, 2015

ติวสอบภาษาไทย ป.3

คู่มือเตรียมสอบวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เหมาะสำหรับการติววิชาภาษาไทยเพื่อเพิ่มเกรดและเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนภาษาไทยในระดับต่อไป