Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Dec 27, 2015

หลักคณิตศาสตร์ ม.1 ฉบับ พิชิตคะแนนให้เต็ม 100 ทุกเทอม

หลักคณิตศาสตร์  ม.1 ฉบับ พิชิตคะแนนให้เต็ม 100 ทุกเทอม เล่มนี้จะช่วยให้นักเรียนที่มีปัญหาทางด้านคณิตศาสตร์ เรียนคณิตศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนี้อยู่แล้วยิ่งเพิ่มพูนความสามารถให้ยิ่งขึ้นไปอีก ตรงตามวัตถุประสงค์ที่จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา

เพื่อเป็นหนังสือที่นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง มีแบบทดสอบมากมายหลายรูปแบบ ผู้เรียนจะได้เห็นแนวทางในการแก้ปัญหามากยิ่งขึ้น ใช้สำหรับเตรียมตัวสอบเพื่อทำคะแนนและเพิ่มเกรด ทั้ง ระหว่างภาค กลางภาค และปลายภาค เพื่อฝึกฝนพัฒนาความคิดให้ก้าวไกลออกไปจากแนวคิดเดิม

เหมาะสมกับนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านคณิตศาสตร์ สามารถศึกษาค้นคว้าในบทที่ไม่เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น เหมาะสำหรับครู อาจารย์ ใช้ประกอบการเรียน การสอน เป็นแบบฝึกหัดทบทวน หรือเป็นแนวทางในการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของผู้เรียน

สารบัญ
บทที่  1 บทประยุกต์
บทที่ 2  จำนวนและตัวเลข
บทที่ 3  การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง
บทที่ 4 การสร้าง
บทที่ 5  การเตรียมความพร้อมในการใช้เหตุผล
บทที่ 6  พหุนาม
บทที่ 7  บทประยุกต์ของเศษส่วนและทศนิยม