Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Dec 27, 2015

อ่าน เขียน วิเคราะห์ และแก้ปัญหา GAT เชื่อมโยง

ปูพื้นฐานการทำโจทย์ตั้งแต่เบื้องต้น ไปจนถึงโจทย์ระดับยาก โดบเน้นการวิเคราะห์แนวข้อสอบด้วยเทคนิคง่ายๆ แต่ทำให้ได้คะแนนสูง