วางแผนทางการเงินอย่างไร มีเงินใช้ไม่ขาดมือและร่ำรวย ตั้งแต่เกิดจนตาย

เพราะ ชีวิต ต้องมี การใช้ชีวิต...เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้ ทั้งชีวิต ของคนทุกคนต้องอาศัย เงินตรา เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนชีวิต

...เมื่อเริ่มต้นอยู่ในครรภ์ ไปจนถึงวัยรุ่นตอนปลาย ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย จะเห็นว่าทั้งชีวิตมีค่าใช้จ่าย หากนำบัญชีรายจ่ายมารวมกันแล้วย่อมเป็นเงินมหาศาล

...เมื่อเข้าสู่วัยทำงาน ไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรือการทำอาชีพอิสะ รายได้ที่จะได้รับเข้ามาก็คือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้รายได้ดังกล่าวสามารถนำไปใช้จ่ายในชีวิต หรือเพื่อใช้ต่อเติมความใฝ่ฝันให้เป็นจริง เป็นรางวัลชีวิต เช่น ออกท่องเที่ยวเดินทางต่างประเทศ ซื้อของขวัญชิ้นใหญ่ๆ ให้แก่ตัวเอง

...เมื่อถึงเวลาต้องมีครอบครัว ต้องแต่งงาน ต้องมีบ้าน ต้องมีรถ และวนกลับมาที่ถึงเวลาที่ต้องมีลูก จะพิจารณาได้ว่าช่วงชีวิตนี้ต้องมีค่าใช้จ่ายมหาศาล

...เมื่อชีวิตดำเนินมาถึงช่วงเวลาที่พอเห็นช่องทางสร้างรายได้ใหม่ๆ ก็ต้องหาทางเปลี่ยนไปสู่งานใหม่ หรือลงทุนในธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นคงให้ชีวิตยิ่งๆ ขึ้น อาจจะต้องมีการหาเงินลงทุนครั้งใหญ่ อาจต้องกู้สินเชื่อจากธนาคาร

...เมื่อชีวิตมาถึงจุดที่ต้องเกษียนตัวเองจากการทำงาน จนถึงวัยชรา ก็ต้องพร้อมที่จะมีค่าใช้จ้ายสำหรับดูแลตัวเองในช่วงวัยแก่ชรา หรือเหลือเป็นสมบัติเอาไว้ให้ลูกหลาน 

สภาวะการณ์ที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารทางการเงินในระดับบุคคลตั้งแต่เกิดจนตาย อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  จึงจะดีกว่าหรือไม่ หากคุณสามารถ วางแผนทางการเงิน ให้มีเงินใช้ ไม่ขาดมือ และร่ำรวย ตั้งแต่เกิด จนตาย ได้ง่ายๆ ด้วยหลักการ แนวทาง ที่อยู่ในหนังสือคู่มือเล่มนี้ ที่สามารถทำได้จริง ประสบความสำเร็จได้จริง

สารบัญ ภาคที่หนึ่ง การวางแผนทางการเงินจะไม่สำเร็จ หากไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางการวางแผนทางการเงิน

บทที่หนึ่ง  คนที่มีการวางแผนทางการเงินไม่ใช้ชีวิตฟุ้งเฟ้อสุรุ่ยสุร่ายจนตัวเองลำบาก ส่วนคนที่ไม่มีการวางแผนทางการเงินคือคนที่ใช้จ่ายจนหมดตัว
บทที่สอง  คนที่มีการวางแผนทางการเงินคือคนที่ถึงแม้จะมีหนี้แต่บริหารหนี้เป็น
บทที่สาม การใช้บัตรเครดิตอย่างไม่ถูกต้องคืออุปสรรคสำคัญต่อการวางแผนทางการเงิน
บทที่สี่  ต้องมีความคิดเชิงบวกในยามที่เกิดปัญหาทางการเงิน
บทที่ห้า  เมื่อไม่มีการวางเป้าหมายเพื่อการวางแผนทางการเงิน ชีวิตก็เหมือนอยู่ในความไม่แน่นอน
บทที่หก  จุดเริ่มต้นของการวางแผนทางการเงินให้สำเร็จต้องสร้างตัวคุณเองให้เป็นคนประหยัดอย่างแท้จริง

ภาคที่สองมาวางแผนทางการเงินให้มีเงินใช้ตลอดชีวิตกันได้เลย