Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Dec 27, 2015

สถิติ เล่มเดียวจบ (Statistics: Bullet Guide)

สถิติ เล่มเดียวจบ (Statistics: Bullet Guide)
สรุปย่อวิชาสถิติ กระชับ อ่านจบไว เข้าใจง่ายทันที คุณจะได้รู้เรื่องทั้งหมดนี้ภายในระยะเวลาอันสั้น!
พื้นฐานที่จำเป็นก่อนทำความรู้จักสถิติ การสรุปข้อมูล  แผนภูมิหรือกราฟต่างๆ  การถดถอยและสหสัมพันธ์  ความน่าจะเป็นทั้งพื้นฐาน และขั้นสูง และทฤษฎีทางสถิติเพื่อการทดสอบในการวิจัยหรือตอบคำถามของคุณ 

เกี่ยว กับผู้เขียน - อลัน เกรแฮม เป็นอาจารย์วิชาการสอนคณิตศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโอเพ่นมากว่าสามสิบปี มีความสนใจพิเศษในเรื่องสถิติ เขาได้เขียนหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนไว้มากมายทั้งในด้านสถิติและวิชา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้บรรยายและจัดอบรมให้แก่ครูอาจารย์ในหลากหลายหัวข้อ รวมถึงเรื่องเครื่องคิดเลข ตารางการกระจาย และสถิติ

ในฐานะที่เป็นครู ปรัชญาการสอนของอลันมาจากความเชื่อที่ว่า ตำราสถิติส่วนใหญ่นั้นยากเกินไป และมักเป็นเพราะความคาดหวังที่สูงเกินจริงของผู้เขียน หนังสือเล่มนี้จึงเน้นเรื่องคอนเซปต์หลักๆ และหลักการสำคัญมากกว่าที่จะเน้นด้านเทคนิคต่างๆ ของสถิติ หนังสือเล่มนี้จะอธิบายสรุปอย่างตรงไปตรงมาว่าสถิติคืออะไร

สารบัญ
1. พื้นฐานทักษะทางคณิตศาสตร์ 
2. การสรุปข้อมูล 
3. การแปลงข้อมูลเป็นกราฟ 
4. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
5. การถดถอยเชิงเส้น
6. สหสัมพันธ์ 
7. ความน่าจะเป็นพื้นฐาน 
8. ความน่าจะเป็นแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
9. การแจกแจงแบบปกติ 
10. การทดสอบหานัยสำคัญ