Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Dec 27, 2015

สรุปหลักภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ปลาย 4-5-6 ฉบับ เข้าใจง่ายใน 5 นาที+

สรุปวิชาภาษาอังกฤษ ระดับม.ปลาย 4-6 ฉบับ เข้าใจง่ายใน 5 นาที+ข้อสอบและคำศัพท์ที่ใช้ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด ชัดเจน

และมีการสรุปประเด็นเป็นช่วงๆ มีตัวอย่างแนวคิดของแต่ละหัวข้อ และเพิ่มความเข้าใจมากขึ้น โดยแนวการคิดมีการวางเป็นลำดับขั้นตอนอีกทั้งยังมีแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย แนวข้อสอบท้ายบท เพื่อทดสอบความเข้าใจของนักเรียนเอง

และจะทำให้นักเรียนได้เห็นแนวข้อสอบ เพื่อไปประยุกต์ในการเรียนต่อไปได้ เหมาะสำหรับ เตรียมสอบประจำภาค ใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนในชั้นเรียน 

รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ สำคัญวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบทและตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น   เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆได้เป็นอย่างดี 

ทั้งยังรวบรวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท พร้อมเฉลยชัดเจน เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆได้เป็นอย่างดีเข้าใจง่าย

สามารถใช้ทบทวนสำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเองเพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับใช้สอบในระดับชาติต่อไป 

สารบัญ
ความสัมพันธ์กันของประธานและภาคแสดง
การออกเสียงภาษาอังกฤษ
ประโยคความเดียว
ประโยคความรวม
ประโยคความซ้อน
สรุปหลักบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ
สรุปเนื้อหาสำคัญของสำนวน
สรุปเนื้อหาสำคัญของสุภาษิต
แนวข้อสอบ ม.4-5-6