CSR การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

CSR (Corporate Social Responsibly) นับได้ว่าเป็นกระแสแนวคิดทางการบริหารงานที่มาแรงที่สุดในยุคนี้

ดังจะเห็นได้จากองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศในระยะหลังนี้ ต่างชูประเด็นความรับผิดชอบทางสังคมมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

สำหรับประเทศไทย ความรู้ทางด้าน CSR จัดว่าเป็นเรื่องใหม่ น้อยคนที่จะเข้าใจและสามารถนำมาบริหารจัดการในองค์กรได้อย่างแท้จริง หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือเล่มแรกของไทย ที่พูดถึงความสำคัญของ CSR และการบริหารจัดการในองค์กร

โดยเฉพาะ เนื่อหามีความครบถ้วนสมบูรณ์ ตั้งแต่เริ่มต้นให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจหลักการของ CSR ต่อด้วยทฏษฎีการจัดการ การบริหารวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนถึงการประเมินผลการทำ CSR

ซึ่งถือว่าครบกระบวนการจัดการ CSR ให้เกิดขึ้นได้จริง จึงเหมาะสำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน CSR ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป แต่งโดย ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์