Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Dec 27, 2015

เคมี เล่มเดียวจบ (Chemistry: Bullet Guide)

เคมีเล่มเดียวจบ (Chemistry: Bullet Guide) 
สรุปย่อวิชาเคมี กระชับ อ่านจบไว เข้าใจง่ายทันที 
คุณจะได้รู้เรื่องทั้งหมดนี้ภายในระยะเวลาอันสั้น!

อะตอม พันธะเคมี ธาตุต่างๆ รูปแบบของธาตุ พลังงานที่เกี่ยวกับเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยา เคมีเชิงปริมาณ สารประกอบอินทรีย์ กลไกของปฏิกิริยาเคมีและการสังเคราะห์

เกี่ยวกับผู้แต่ง

เฮเลน  ฮาร์เดน (Helen Harden) มีความถนัดในด้านการเขียนและการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ได้แก่ โครงการพัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ (the  Association for Science Education) และโครงการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 (Twenty First Century Science)  

และเธอยังเป็นที่รู้จักกันดีในด้านงานพิมพ์อื่นๆ นอกจากนี้เธอเป็นผู้ดำเนินการจัดอบรมเป็นระยะๆ ที่ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แห่งลอนดอน (Science Learning Centre London) เพื่อช่วยเหลือผู้สอนในภาควิชาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนให้สามารถพัฒนาทักษะการสอนเบื้องต้นด้วยตนเองได้

ก่อนหน้านี้เธอเป็นคุณครูในโรงเรียนมัธยมแบบผสมที่เฮิร์ทฟอร์ดไชร์ (Hertfordshire) ซึ่งเป็นที่ที่เธอเป็นหัวหน้าภาควิชาเคมี เฮเลนอาศัยอยู่ในเฮริทฟอร์ดไชร์กับสามีและลูกชายสองคน

ด้วยเวลาว่างเล็กน้อยหลังจากเวลาของครอบครัวและงานแล้ว เธอยังร้องเพลงในวงประสานเสียงเฮริทฟอร์ดไชร์และคณะประสานเสียงวัวซ์เดอวิเวอร์ (Voix de Vivre) อีกด้วย

สารบัญ
1 อะตอม      
2 พันธะ    
3 ธาตุ      
4 แนวโน้ม     
5 พลังงาน     
6 อัตรา      
7 เคมีเชิงปริมาณ     
8 สารประกอบอินทรีย์    
9 กลไก      
10 การสังเคราะห์

“ขอแก้ไขเนื้อหาหนังสือเคมี เล่มเดียวจบ หน้า 40 , 57 , 97 , 116 , 117”