คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วยและผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพฐ.(ส่วนกฎหมายการศึกษา)

คู่มือสำหรับเตรียมตัวสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย และผู้บริหารสถานศึกษา ของ สพฐ. (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ในทุกพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการวิชาชีพทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

สารบัญ
สรุปพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ไขเพิ่มเติม 
แนวข้อสอบ 
เฉลย 
สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ 
เฉลย 
สรุปพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
แนวข้อสอบ 
เฉลย 
สรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ 
เฉลย 
สรุปพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
แนวข้อสอบ 
เฉลย 
สรุปพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 
แนวข้อสอบ 
เฉลย