The Power of Love : พลังคำสอนของพ่อหลวง เพื่อความสุขและความงดงามแห่งชีวิตอย่างแท้จริง

หนังสือ The Power of Love : พลังคำสอนของพ่อหลวงเพื่อความสุขและความงดงามแห่งชีวิตอย่างแท้จริง ถ่ายทอดความรัก ความเมตตา ร้อยเรียงผ่านคำสอนของพ่อ “พ่อหลวงของปวงชาวไทย” และเป็นหนังสือที่รวบรวมคำสั่งสอนของในหลวง รัชกาลที่ ๙ 

เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ความก้าวหน้าของชีวิตในด้านต่างๆ ทั้งหลักธรรม คติธรรม ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่พระองค์ทรงพระราชทานสอนพสกนิกรชาวไทยมาตลอดหลายปี 

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระองค์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ มีความหมายลึกซึ้ง สามารถที่จะนำไปปฏิบัติให้เกิดผลดีกับชีวิตของตน และสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติให้เกิดสันติสุขได้อย่างแท้จริง ได้บรรจุลงในหนังสือทรงคุณค่าเล่มนี้แล้ว

๑. ปณิธานที่ยิ่งใหญ่ ๒. ความสำคัญของพุทธศาสนา ๓. ปิดทองหลังพระ ๔. ธรรมะสำหรับครู ๕. อุดมคติ ๖. การแก้ปัญหาเยาวชน ๗. การสร้างตนเองด้วยความเพียร ๘. ความสามัคคี๙. ความมีวินัย ๑๐. การทำงานให้สำเร็จ ๑๑. การตั้งตนไว้ในทางที่ถูกต้อง ๑๒. การทำความดี ๑๓. จิตที่สะอาดและสงบ ๑๔. การทะนุบำรุงส่งเสริมพุทธศาสนา ๑๕. การปฏิบัติต่อศาสนาอื่น