องค์การ และการบริหารจัดการ

แนะนำองค์ประกอบหลักในการบริหารงาน

- ความหมาย องค์ประกอบ และประเภทขององค์การ
- กระบวนทัศน์ของทฤษฎีองค์การ
- ประสิทธิผลองค์การ
- สิ่งแวดล้อมองค์การ
- การวางแผนยุทธศาสตร์องค์การ
- โครงสร้างองค์การ
- ภาวะผู้นำ
- การจัดการวัฒนธรรมองค์การ
- การจัดการการมีส่วนร่วม
- การจัดการเครือข่าย
- การจัดการความขัดแย้ง
- การสร้างและพัฒนาองค์การเรียนรู้