33 กฎทองสู่ความสำเร็จในการเป็น : ผู้นำ

จากประสบการณ์ทำงานจริงกว่า 10 ปี
 

จากประสบการณ์ทำงานจริงในวงการบริหารทรัพยากรบุคคลกว่า 10 ปี
นำมาผสมผสานกับทฤษฎีต่างประเทศซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม
เช่น ทฤษฎีเกม แล้วจึงเรียบเรียงกลั่นกรองให้เข้ากับคนไทยในยุคปัจจุบัน
จนได้เป็น 33 กฎทองสู่ความสำเร็จในการเป็นผู้นำ

    ซึ่งจะยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ทำให้เข้าใจได้ง่าย และ
สามารถนำมาใช้ได้อย่างถูกต้องในชีวิตประจำวัน