คู่มือลดภาษี ฉบับ ลดได้จริง ได้เงินคืนมาก

คู่มือลดภาษีฯ เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้อ่านให้ได้รู้ถึงแนวทางและวิธีของการลด ภาษีให้น้อยลงกว่าเดิม

ที่เราทุกคนนั้นจะต้องจ่ายให้กับรัฐบาล เพื่อให้เราสามารถมีรายได้ที่จะนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมและใช้จ่ายในชีวิต ประจำวันต่อไป

เพราะทุกวันนี้ยิ่งเรามีรายได้ที่สูงขึ้น ภาษีที่เรียกเก็บนั้นก็ย่อมสูงตามไปด้วยเช่นเดียวกันหนังสือเล่มนี้จึงเป็น เสมือนตัวช่วยที่ให้เราได้ทราบว่า เราจะสามารถลดหย่อนภาษีที่ต้องจ่ายไปให้กับทางรัฐบาลอย่างไรประกอบกับสิทธิ ที่เราจะได้หลังจากการจ่ายภาษี

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็น สิทธิของเราทั้งสิ้นที่เรานั้นสามารถกระทำได้ เพราะในปัจจุบันบางคนมีรายได้หลายทาง หนังสือเล่มนี้จะช่วยจัดการระบบรายรับและรายจ่ายให้เหมาะสมกับตนเอง

ทั้ง ยังเอื้ออำนวยให้เกิดสภาพคล่องทางการเงินของท่านและไม่เป็น ภาระแก่รัฐบาล พร้อมทั้งยังถือว่าเป็น พลเมืองที่ดีในการรับผิดชอบต่อสังคมในการจ่ายภาษี เพื่อรัฐบาลจะได้นำเงินเหล่านี้ไปใช้ในการบริหารและการพัฒนาประเทศต่อไป

คำนิยม

ผม เคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับภาษีมาก็หลายเล่ม ล้วนแล้วแต่หนาถึงหนามาก เพราะเนื้อหาที่เน้นครอบคลุมตัวบทกฎหมายให้ครบและประกอบกับการเปลี่ยนแปลง ของระบบต่างๆ ที่มากระทบกับการคำนวณภาษี

กฎหมายภาษีหรือประมวล รัษฎากร จึงเป็น กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกปี ขอย้ำว่าทุกปี การทำหนังสือที่อิงตามเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกปีและต้องให้ครอบคลุม เนื้อหาให้ถูกต้อง

เพื่อให้ผู้อ่านนำมาใช้อ้างอิงได้ในการคำนวณภาษี จึงเป็นการยากจริงๆ ที่จะทำให้สั้นกระชับได้ใจความ จึงขอชื่นชมหนังสือที่คุณถืออยู่ในมือนี้ว่า สามารถทำหนังสือเกี่ยวกับภาษีได้กระชับ โดยคงเนื้อหาที่ใช้ได้จริงๆ เกี่ยวกับประชาชนส่วนใหญ่

(ที่หนังสือเกี่ยวกับภาษีส่วนใหญ่หนามาก นั้น เกี่ยวกับประชาชนส่วนน้อยซะครึ่งหนึ่ง) ที่สำคัญทันสมัย (มีเรื่องเกี่ยวกับนํ้าท่วมเมื่อปลายปี2554 ซึ่งออกเป็นกฎหมายแล้ว)

กิตติชัย วชิรางกูร
อดีตอาจารย์พิเศษวิชาภาษี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปัจจุบัน ผู้ทำบัญชีอิสระ เจ้าของสำนักงานบัญชี