ธรรมะของพระพุทธเจ้าในเมืองพม่า

ประเทศพม่า (Burma หรือ Myanmar) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (Republic of the Union of Myanmar)

เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และคาบสมุทรอินโดจีน ปัจจุบันพม่าบัญญัติให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติใน พ.ศ. ๒๕๑๗ เพราะมีผู้นับถือศาสนาพุทธประมาณร้อยละ ๙๒ ของประเทศ

ชาวพม่ามีความ เชื่อว่า พุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศพม่า เมื่อคราวที่พระเจ้าอโศกมหาราช จักรพรรดิแห่งดิโมริยะ แคว้นมคธ ได้อุปถัมภ์การสังคายนา ครั้งที่ ๓ และเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖ ได้มีการส่งพระสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแถบ ประเทศต่าง ๆ รวม ๙ สายด้วยกัน ซึ่งพม่าก็เป็นหนึ่งในนั้น

นัก ประวัติศาสตร์ไทยบางท่านมีความเชื่อสอดคล้องกับนักประวัติศาสตร์พม่า โดยได้บันทึกไว้ว่า “พระเจ้าอโศกได้ส่งสมณทูต๙สายไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา  โดยมีพระโสณะและพระอุตตระไปที่สุวรรณภูมิคือบริเวณเมืองสะเทิมของประเทศพม่า และประเทศไทยตลอดไปถึงแหลมมลายู         

ระยะเวลา ๒,๕๐๐ กว่าปีแล้ว ที่พระพุทธศาสนายังคงสถิตเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรในเมืองพม่าตราบจนปัจจุบัน แรงศรัทธาแห่งพระพุทธศาสนายังมิเคยเสื่อมคลายไปจากพุทธศาสนนิกชนของประเทศ พม่า ดังจะเห็นได้จากวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม

หนังสือ ธรรมะของพระพุทธเจ้าในเมืองพม่า เล่มนี้ ถือเป็นกระจกเงาแห่งธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ยังคงสว่างไสวท่ามกลางสถานการณ์ บ้านเมืองที่ชาวประเทศมักมองว่ายังไม่สงบ แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ยังคงประดิษฐานให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ได้เป็นร่มโพธิ ร่มไทรทางจิตวิญญาณ ให้เขาเหล่านั้นได้มีจุดหมายสูงสุดแห่งชีวิต ได้มีแรงกำลังใจ เพื่อดำเนินชีวิตตามมรรคธรรมแห่งพระพุทธเจ้า

พระเจดีย์ทองคำชเวดากอง ยังคงเป็นตัวแทนแห่งบารมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ชาวพม่าและชาวไทยกราบไหว้บูชาเพื่อนึกถึงพระมหากรุณาของพระองค์ที่มีต่อ ชาวโลก ซึ่งพลังแห่งศรัทธานี้จะยงสืบต่อไปตราบนานเท่านาน จนกว่าดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้จะสลายไปตามกาลเวลา