ก้าวสู่วงการ “นักพูด” มืออาชีพ

หนทางสู่วิทยากรมืออาชีพต้องประกอบด้วยทักษะหลายด้านที่ควรฝึกฝน

เช่น เทคนิคการพูด,  การถาม-ตอบ และการวางแผนการสอน เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราสามารถฝึกได้ไม่ยาก

โดยอาศัยเคล็ดลับต่างๆ ที่ผู้เขียนกลั่นกรองจากประสบการณ์จริงในอาชีพวิทยากรมากว่า 25 ปี