เรื่องจริงอันศักดิ์สิทธิ์ เกิดนิมิตปาฏิหาริย์ เล่ม ๒ (ปาฏิหาริย์แดนพระพุทธเจ้า)

เรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้าปาฏิหาริย์บารมีแห่งพระองค์ยังคงสถิตอยู่ให้คนทั้งโลกได้ประจักษ์

คำนิยม

หนังสือ “เรื่องจริงอันศักดิ์สิทธิ์เกิดนิมิตปาฏิหาริย์ เล่ม ๒ (ปาฏิหาริย์แดนพระพุทธเจ้า) แสดงถึงศรัทธาอันแรงกล้าของผู้เขียนที่มีต่อพระพุทธศาสนา  หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมนิมิตปาฏิหาริย์ที่เกิดที่สังเวชนียสถาน ความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้น

เมื่อได้อ่านทำให้รู้สึกซาบซึ้งถึงช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของมวลมนุษยชาติ และทำให้ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ต่างๆในช่วงเวลานั้น และพลังอันยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนาที่ได้เกิดขึ้นบนโลกของเรา

ศ. ดร. ปริญญา  จินดาประเสริฐ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน ๒๕๕๔ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ๒๕๕๔ อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๓๘-๒๕๔๑, ๒๕๔๒-๒๕๔๖

หนังสือเรื่องจริงอันศักดิ์สิทธิ์ เกิดนิมิตปาฏิหาริย์ เล่ม ๒ (ปาฏิหาริย์แดนพระพุทธเจ้า) เป็นหนังสือที่ดีอีกเล่มหนึ่ง ที่จะทำให้ผู้อ่านได้ทราบเกร็ดความรู้เกี่ยวกับสังเวชนียสถานแต่ละแห่งและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตเชื่อมโยงมาถึงปัจจุบัน

นอกจากนั้นยังจะได้ซึมซับหลักธรรมะที่แฝงอยู่ในแต่ละเรื่องอย่างละมุนละไม ความจริงที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนั้น เป็นบทเรียนอันล้ำค่าสำหรับมนุษยชาติ ทำให้เรามองเห็นข้อผิดพลาดและข้อดีที่เคยเกิดขึ้น หากรู้จักนำมาคิดพิจารณาและเลือกเอาส่วนที่ดีมาประยุกต์ใช้ก็จะทำให้ชีวิตของเราดำเนินไปอย่างราบรื่น มีความสุข และเข้าถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ในที่สุด

อาจารย์บุญมี  พวงเพชร
อาจารย์ประจำวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
และสมาชิกสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล