พระพุทธเจ้ากลัวอะไร

พระองค์ทรงเป็นพระสัพพัญญูเจ้า พระองค์ทรงตัดกิเลสได้โดยสิ้นเชิง มีอะไรที่จะต้องเกรงกลัวอีก ผู้ใดหนอช่างกล้าดีกล่าวตู่พระองค์เช่นนี้?

คำนิยม

แค่ชื่อหนังสือ “พระพุทธเจ้ากลัวอะไร” ก็ทำให้ผมมีเครื่องหมายคำถามในใจแล้ว  จึงรีบอ่านอย่างระมัดระวัง  เพื่อจะหาคำตอบให้ได้และเข้าใจคำตอบนั้นๆ ด้วย  จากการได้อ่านหนังสือ “พระพุทธเจ้ากลัวอะไร”  จบแล้ว 

ทำให้ผมนิยมในตัวคุณพัฒนา เพื่อนเก่าคนนี้อย่างยิ่ง  ที่กล้าแสดงออกในความรู้สึกนึกคิดจากประสบการณ์ชีวิตจริงๆ ที่ผ่านมา  แล้วนำมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ “พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัส  แต่ทรงปฏิบัติให้เราเห็น”  ลองติดตามดูสิครับแล้วท่านจะรู้ว่า “พระพุทธเจ้ากลัวอะไร”  
     
วันชัย  ถนอมศักดิ์ 
ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร

ผมใคร่ขอความกรุณาจากท่านที่สนใจหนังสือพระพุทธเจ้ากลัวอะไรเล่มนี้ ทั้งในด้านลบและด้านบวก เปิดใจให้กว้าง เพื่อศึกษาในสิ่งที่ผู้เขียนตั้งใจที่จะนำเสนอ ผู้เขียนได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ แนวคิดและแนวปฏิบัติอีกด้านหนึ่งของพระพุทธองค์  ที่ยังไม่มีใครกล้าที่จะนำเสนอในด้านนี้

เพราะเป็นการเสี่ยงต่อการที่จะถูกกล่าวหาว่า เป็นคนบ้า หรือเป็นการลบหลู่ต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ชาวพุทธไม่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง จากการที่ผมได้อ่านรายละเอียดของหนังสือพระพุทธเจ้ากลัวอะไรเล่มนี้แล้ว อยากจะบอกว่า สิ่งที่ผู้เขียนบรรยายออกมานั้น ผู้เขียนต้องการที่จะสื่อถึงแนวคิด แนวปฏิบัติของพระพุทธองค์อีกด้านหนึ่ง ที่จะช่วยให้ท่านที่นำเอาไปคิดหรือปฏิบัติ มีความทุกข์น้อยลง เกิดความสุขมากขึ้นเท่านั้น

ดร.นรินทร์  ทองวิทยา