ธรรมศักดิ์สิทธิ์ของพระอริยสงฆ์แห่งสยามประเทศ

สุดยอดแห่งความทรงคุณค่าที่คนไทยทุกคนควรอ่าน และเก็บไว้บูชา หนังสือที่รวบรวมอมตะคำสอนของพระอริยสงฆ์เจ้าแห่งสยามประเทศ

รวมไปถึงปาฏิหาริย์แห่งธรรม ที่ประชาชนทั่วประเทศไทยจะได้เห็นเป็นบุญแห่งชีวิต ธรรมศักดิ์สิทธิ์ของท่านเหล่านี้ จะบันดาลให้ผู้อ่านเกิดปีติบุญแห่งธรรมบารมี สิ่งที่พิเศษมากไปกว่านั้น คือ มีรูปพระอริยสงฆ์29 รูป 29 แผ่น เพื่อไว้สักการะบูชาสืบต่อไป

คำนิยม

หนังสือเล่มนี้ จึงนับเป็นอริยสมบัติอันล้นค่าเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ทรงค่าคุณประโยชน์อนันต์แก่พุทธบริษัท เป็นเสมือนแสงเทียนส่องทางให้ผู้มีดวงใจใฝ่ธรรม ลุกขึ้นได้หยัดยืน ก้าวเดิน เจริญในธรรมอย่างมั่นคง ทรนงและอาจหาญตามรอยแสงเทียนแสงธรรม  ขออนุโมทนาในผลงานอันเป็นมงคลอุดมปัญญา มา ณ ที่นี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรชัย  วิริยะสุทธิวงศ์
รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เมื่อท่านกำลังเปิดอ่านจึงเปรียบเสมือนท่านกำลังเข้าไปรู้เรื่องราวของบุรุษที่ทำตนเป็นประทีปของพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายที่ท่านต่างก็พึ่งตนโดยต่อสู้กับกิเลสทั้งปวงด้วยการชนะใจ ชนะกิเลส ชนะกรรมด้วยความเพียรอย่างไม่ท้อแท้ที่ประดุจดั่งขุนศึกที่ทำแต่ดี นี่จึงเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่เป็นตัวอย่างของผู้ที่พึ่งตนจึงพบธรรมและเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าของผู้ที่เดินทางตามแผนที่จนเป็นผู้ที่ถึงแล้วในเส้นทางของ๒๙พระอริยสงฆ์ แล้ว…ท่านละเริ่มเดินทางสู่ประทีปแห่งตนหรือยัง

ชัชวาล เพ่งวรรธนะ
(อ้อง เขาค้อ)

ได้สดับด้วยปีติ อริยสงฆ์ ผู้เสริมส่ง ผู้สั่งสอน ผู้สืบสาน ผู้นำแห่งชีวิตจิตวิญญาณ ให้ซาบซ่านซึ้งค่าบารมี หลวงตาบัว ช่วยโลกพ้นโศกศัลย์ ทองเป็นตันช่วยไทยให้พ้นหนี้ หลวงปู่ชอบ ชอบยิ่งทุกสิ่งดี  มีเรื่องที่พญานาคข้ามฟากมา  หลวงพ่อชา เน้นไว้ให้พิสูจน์ “ทำเหมือนพูด  พูดเหมือนทำ” ล้ำคุณค่า ยี่สิบเก้าอริยสงฆ์ทรงปัญญา เทิดบูชาโดยท่าน “ธีรโสภณ” ธรรมทานบันทึกจารึกไว้ เพื่อเตือนใจอนุสติพิสิษฐ์ผลทั้งผู้ใหญ่และเหล่าเยาวชน ประพฤติตนตามตัวอย่างเดินทางธรรม

รองศาตราจารย์นภาลัย  สุวรรณธาดา