::: จิตสำนึกคุณภาพ สร้างได้จริงใน ::: 120 วัน

จิตสำนึกคุณภาพสามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริง

จากการรวบรวมแนวคิด ประสบการณ์ในทำงาน และการปฏิบัติจริง กอรปกับจากการบรรยายให้กับหลายหน่วยงาน ทำให้ได้พบว่า
"จิตสำนึกคุณภาพสามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริง ถ้าหากได้มีการวางแผนเป็นอย่างดี และดำเนินงานอย่างถูกต้อง เหมาะสม" 
ซึ่งแนวคิด วิธีการในการดำเนินงานในการสร้างจิตสำนึกคุณภาพให้เกิดขึ้นได้จริงทั้งหมดได้ อธิบายไว้ในหนังสือเล่มนี้ โดยท่านผู้อ่านสามารถนำวิธีการ ตัวอย่างการดำเนินงานไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีเมื่ออ่านจบในแต่ละบท

         หากพนักงานทุกคนมีจิตสำนึกคุณภาพในการทำงาน ก็จะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับองค์การได้อย่างมากมาย เช่น

         • ปรับปรุงคุณภาพสินค้าสินค้าให้สูงขึ้น (Quality Improvement)
         • ลดต้นทุนการผลิต เพระของเสีย(Defect) หรืองานรอแก้ไข (Rework) ลดน้อยลง
         • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  (Efficiency) และลดความสูญเปล่า (Wastes)
         • เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer Sastisfaction) ด้านคุณภาพ และปริมาณ (Quality andQuantity)
         • สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์การ (Competitive Advantage)
         • สร้างสถานที่ทำงานให้มีความสุขและน่าทำงาน (Happy Workplace)

 "บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง  และมีผลกำไร ลูกค้าพึงพอใจในสินค้า และบริการพนักงานทุกคนมีความสุข" 
คือสิ่งที่ผู้บริหาร ทุกคนต้องการสร้างให้เกิดขึ้น การที่สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นได้ ต้องเริ่มจากการที่พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกคุณภาพในการทำงาน  เป้าหมายของหนังสือเล่มนี้ คือ ขอให้มั่งมีศรีสุขกันทุกวัน ซึ่งเป็นคำอวยพรของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ที่มีให้แด่ท่านผู้อ่านทุกท่าน ได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตในสังคม เพื่อให้ชีวิตได้มีจุดยืนแห่งความผาสุข ไม่ว่าจะโดนอะไรมากระทบจิตให้เกิดความทุกข์ในแบบใดก็ตาม