Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
May 27, 2024

แนวข้อสอบความคิดเชื่อมโยงทางการแพทย์ กสพท TPAT1 (หลักสูตรล่าสุด)

แนวข้อสอบ (แนวใหม่) การสอบวิชาเฉพาะแพทย์ หรือวิชา TPAT1  ในด้านความคิดเชื่อมโยง หลักสูตรล่าสุด
เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสายการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
แนวข้อสอบแบบใหม่ที่ทันสมัยตามปัจจุบัน

 

โดยแนวข้อสอบ  TPAT1  ในเรื่องของการวัดทักษะด้านความคิดเชื่อมโยง เป็นแนวข้อสอบที่ต้องการทดสอบการคิดวิเคราะห์ และการจับใจความ มีความคล้ายคลึงกับข้อสอบ TGAT แต่จะต้องใช้การวิเคราะห์ที่ซับซ้อนยิ่งกว่า

 

สารบัญ

แนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 1 - 30

เฉลยแนวข้อสอบความถนัดแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง เรื่องที่ 1 - 30