Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
May 23, 2024

ตะลุยข้อสอบ A-Level ฟิสิกส์

รวบรวมแนวข้อสอบ A-Level วิชาฟิสิกส์ ทั้งหมด 5 ชุด (ชุดละ 30 ข้อ) ซึ่งอ้างอิงเนื้อหาจากหนังสือเรียน สสวท. และหลักสูตรใหม่ฉบับปรับปรุงปี 2560    

 

โดยข้อสอบภายในเล่มจะมีความยากและง่ายใกล้เคียงกับข้อสอบจริง เพื่อให้น้อง ๆ ได้ฝึกทำข้อสอบแบบเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์มากกว่าการจำสูตรและแทนค่า ซึ่งจะช่วยให้น้อง ๆ ได้พัฒนาความสามารถในการทำข้อสอบ

 

พร้อมกับได้ฝึกฝนทักษะการทำข้อสอบที่หลากหลาย เข้าใจหลักการทางฟิสิกส์ และได้ฝึกการจัดรูปสมการ ช่วยเสริมความพร้อมให้น้อง ๆ ได้มีการเตรียมตัวก่อนลงมือสอบจริง

 

รวบรวมแนวข้อสอบ A-Level ฟิสิกส์ ทั้งหมด 5 ชุด (ชุดละ 30 ข้อ) ตามข้อสอบรูปแบบใหม่ ที่มีทั้งแบบอัตนัยและปรนัย พร้อมเฉลยอธิบายอย่างละเอียด เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจให้น้อง ๆ ก่อนเจอกับข้อสอบจริง

 

สารบัญ

Part 1 วิเคราะห์ข้อสอบ A-Level ฟิสิกส์
Part 2 แนวข้อสอบ
- ชุดที่ 1
- ชุดที่ 2
- ชุดที่ 3
- ชุดที่ 4
- ชุดที่ 5
Part 3 เฉลยละเอียดแนวข้อสอบ
- ชุดที่ 1
- ชุดที่ 2
- ชุดที่ 3
- ชุดที่ 4
- ชุดที่ 5
ประวัติผู้เขียน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

- รวบรวมและวิเคราะห์แนวข้อสอบ A-Level ฟิสิกส์ จำนวน 5 ชุด (ชุดละ 30 ข้อ) ซึ่งเป็นแนวข้อสอบรูปแบบใหม่ มีทั้งอัตนัยและปรนัย
- มีเฉลยที่อธิบายอย่างละเอียด เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการทำข้อสอบมากขึ้น
- ท้ายเล่มมีกระดาษคำตอบ สำหรับให้ฝึกระบายคำตอบ