Complete TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ

หนังสือ Complete TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ เล่มใหม่ล่าสุด ที่ปรับปรุงข้อสอบให้สอดคล้องกับแนวข้อสอบจริงมากที่สุด  โดยครอบคลุมทั้งเนื้อหาไวยากรณ์เข้มข้น และแนวข้อสอบครบทุกทักษะ Reading และ writing ไว้อย่างครบถ้วน

 

สรุปหลักไวยากรณ์ เน้นที่ใช้ออกสอบจริงช่วยทบทวนเนื้อหาก่อนเข้าห้องสอบอย่างแม่นยำ พร้อมจำลองแนวข้อสอบจริง ทุกระดับความยากง่าย พร้อมแยกเนื้อหาตามหัวข้อการสอบ ครบทุกหัวข้อและเฉลยคำแปลอย่างละเอียด ครบถ้วน สำหรับฝึกฝนวิเคราะห์ข้อสอบได้ด้วยตัวเอง

 

สารบัญ

รู้จักข้อสอบ TGAT 1 : 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ

แนวข้อสอบ TGAT 1 : 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ

แนวข้อสอบ ชุดที่ 1 - 5

เฉลยแนวข้อสอบ TGAT 1 : 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ

เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 1 - 5

คำศัพท์ควรรู้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่ต้องง้อติวเตอร์กับหนังสือเตรียมสอบ สนามสอบ TCAS เล่มนี้ ที่ได้รวบรวมเอาเนื้อหาและแนวข้อสอบไว้อย่างละเอียด ครอบคลุมเนื้อหาการสอบครบทุกหัวข้อ ข้อสอบมีทั้งแบบง่ายและยาก สำหรับฝึกฝนด้วยตัวเองก่อนลงสนามสอบจริง