KEY MAP คณิตศาสตร์ ม.ปลาย แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%

มโนภาพ key word สำคัญที่จะทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยภาพรวมได้อย่างเป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้ทุกวิชา เพื่อความจำและความเข้าใจ ฝึกความคิดอย่างเป็นระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สามารถนำมาใช้ในการสอบได้ทุกสนามสอบ ทั้งสอบเก็บคะแนน สอบย่อย สอบกลางภาคเรียน สอบปลายภาคเรียน สอบ A-Level สอบ TPAT รวมไปถึงการสอบครั้งสำคัญ ๆ ในชีวิตนักเรียนชั้น ม.ปลาย ที่จะเพิ่มโอกาสให้สามารถทำข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้คะแนนดีในทุกการสอบ

 

สารบํญ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เซต
การให้เหตุผล
จำนวนจริง
ตรรกศาสตร์
เรขาคณิตวิเคราะห์
ภาคตัดกรวย
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
ฟังก์ชันลอการิทึม

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
เมทริกซ์
เวกเตอร์
จำนวนเชิงซ้อน
หลักการนับเบื้องต้น
ความน่าจะเป็น
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ลำดับและอนุกรม
แคลคูลัสเบื้องต้น
สถิติ