Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Mar 5, 2024

แนวข้อสอบมหิดลวิทยานุสรณ์ ฉบับ เตรียมพร้อมก่อนสอบจริง 10 วัน

แนวข้อสอบก่อนสอบจริงสำหรับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นแนวข้อสอบที่ใช้ทักษะหลากหลายทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทั้งการใช้เหตุผล การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และบูรณาการทางวิชาการ  นักเรียนจะต้องหมั่นฝึกฝนและเตรียมตัวในการสอบให้เป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดความมั่นใจ 100% เพราะทางสถาบันแห่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กที่มีศักยภาพสูงอย่างแท้จริง

 

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบจริง 10 วัน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (MWIT) ซึ่งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย
แนวข้อสอบครบทั้ง 2 วิชา วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ถ้าสามารถทำข้อสอบภายในเล่มได้เกิน 80% มั่นใจได้ว่ามีโอกาสสอบติดได้มาก

 

สารบัญ

ข้อสอบคณิตศาสตร์ชุดที่ 1 
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ชุดที่ 1 

ข้อสอบคณิตศาสตร์ชุดที่ 2 
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ชุดที่ 2 

ข้อสอบคณิตศาสตร์ชุดที่ 3 
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ชุดที่ 3 

ข้อสอบคณิตศาสตร์ชุดที่ 4 
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ชุดที่ 4 

ข้อสอบฟิสิกส์ 
เฉลยข้อสอบฟิสิกส์ 

ข้อสอบเคมี 
เฉลยข้อสอบเคมี 

ข้อสอบชีววิทยา 
เฉลยข้อสอบชีววิทยา