แผนภาพช่วยจำ วิทย์ ป.5

หนังสือเล่มนี้ทำการสรุปเนื้อหาเป็นแผนภาพให้สามารถคิดเชื่อมโยงจากเหตุไปสู่ผล ทั้งในส่วนที่เป็นภาคทฤษฎีและการทดลอง ครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้ พร้อมแบบทดสอบและเฉลยละเอียดครบทุกบท เพื่อให้เด็กสามารถศึกษาและทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง จึงนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถใช้ได้ทั้งเด็ก พ่อแม่ ครูผู้ปกครองที่ต้องการเพิ่มทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กจนสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการทำข้อสอบให้มีคะแนนสูงขึ้นได้ทั้งสองภาคเรียน

 

สร้างความเข้าใจด้วยแผนภาพช่วยจำ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ให้เกิดทักษะ และความชำนาญ จนนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง

 

สารบัญ

หน่วยที่ 1 การเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว
  บทที่ 1 เส้นทางขยะจากมือเรา
  บทที่ 2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 หน่วยที่ 2 แรงและพลังงาน
  บทที่ 3 แรงลัพธ์
  บทที่ 4 แรงเสียดทาน
  บทที่ 5 เสียงกับการได้ยิน
 หน่วยที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของสาร
  บทที่ 6 การเปลี่ยนสถานะ
  บทที่ 7 การละลาย
  บทที่ 8 การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
  บทที่ 9 การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้
หน่วยที่ 4 วัฏจักร
 บทที่ 10 วัฏจักรน้ำ
 บทที่ 11 วัฏจักรการปรากฏของกลุ่มดาว
หน่วยที่ 5 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 บทที่ 12 ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
 บทที่ 13 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
พร้อมแบบทดสอบและเฉลยละเอียดครบทุกบท
 

รายละเอียดเพิ่มเติม : แผนภาพพิมพ์สี่สี สวยงาม ภาพประกอบชัดเจน การจัดรูปเล่มอ่านง่ายสบายตา