แผนภาพช่วยจำ วิทย์ ป.3

หนังสือเล่มนี้ทำการสรุปเนื้อหาเป็นแผนภาพให้สามารถคิดเชื่อมโยงจากเหตุไปสู่ผล ทั้งในส่วนที่เป็นภาคทฤษฎีและการทดลอง ครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้ พร้อมแบบทดสอบและเฉลยละเอียดครบทุกบท เพื่อให้เด็กสามารถศึกษาและทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง จึงนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถใช้ได้ทั้งเด็ก พ่อแม่ ครูผู้ปกครองที่ต้องการเพิ่มทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กจนสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการทำข้อสอบให้มีคะแนนสูงขึ้นได้ทั้งสองภาคเรียน

 

สร้างความเข้าใจด้วยแผนภาพช่วยจำ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ให้เกิดทักษะ และความชำนาญ จนนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง

 

สารบัญ

หน่วยที่ 1 การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว
   บทที่ 1 เรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์
หน่วยที่ 2 อากาศและชีวิตของสัตว์
   บทที่ 1 อากาศและความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิต
   บทที่ 2 การดำรงชีวิตของสัตว์
หน่วยที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของวัตถุและวัสดุ
   บทที่ 1 การทำให้วัตถุและวัสดุเปลี่ยนแปลง
   บทที่ 8 ร้อนขึ้น เย็นลง
หน่วยที่ 4 แรงในชีวิตประจำวัน
   บทที่ 1 แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัส
หน่วยที่ 5 พลังงานกับชีวิต
   บทที่ 1 ดวงอาทิตย์และปรากฏการณ์ของโลก
   บทที่ 2 พลังงานไฟฟ้า 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : แผนภาพพิมพ์สี่สี สวยงาม ภาพประกอบชัดเจน การจัดรูปเล่มอ่านง่ายสบายตา