แผนภาพช่วยจำ ภาษาไทย ป.๓

ภาษาไทยคือวิชาที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นภาษาประจำชาติ ผู้เรียนควรมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อสร้างรากฐานที่ดีในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน หนังสือเล่มนี้จึงได้ทำการสรุปเนื้อหาสำคัญของสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ออกมาเป็นแผนภาพ อีกทั้งยังมีแบบฝึกหัดที่จะช่วยตรวจทานองค์ความรู้ของผู้เรียนว่าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่ เพื่อให้ผู้เรียนได้นำไปใช้ทบทวนก่อนสอบจนเกิดการเรียนรู้ที่แม่นยำมากขึ้น

 

สรุปเนื้อหาเป็นแผนภาพเชื่อมโยงความคิด ไปสู่การประมวลผลให้เกิดเป็นองค์ความรู้ จนนำไปสู่การประยุกต์ใช้ได้โดยง่าย

 

สารบัญ

บทที่ 1 โครงสร้างของพยางค์ (พยัญชนะต้น สระ วรรณยุกต์ พยัญชนะท้าย)
บทที่ 2 มาตราตัวสะกด
บทที่ 3 สระ (คงรูป เปลี่ยนรูป ลดรูป)
บทที่ 4 การอ่านออกเสียงคำที่มี ฑ
บทที่ 5 การผันวรรณยุกต์
บทที่ 6 วิสรรชนีย์
บทที่ 7 คำคล้องจอง
บทที่ 8 กลอนสี่
บทที่ 9 คำควบกล้ำ
บทที่ 10 อักษรนำ
บทที่ 11 การใช้ ฤ ฤา 
บทที่ 12 การใช้ บัน บรร
บทที่ 13 คำพ้อง (รูป เสียง ความหมาย)
บทที่ 14 ภาษาถิ่น
บทที่ 15 การันต์ - ไม้ทัณฑฆาต
บทที่ 16 ชนิดของคำ (คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา)
บทที่ 17 ประโยคเพื่อการสื่อสาร (บอกเล่า ปฏิเสธ คำถาม แสดงความต้องการ คำสั่ง ขอร้อง) 
บทที่ 18 การใช้พจนานุกรม
บทที่ 19 เครื่องหมายวรรคตอน
บทที่ 20 สำนวนไทย
บทที่ 21 การเขียนอวยพร คำขวัญ
บทที่ 22 การเขียนจดหมายลาป่วย ลากิจ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : แผนภาพพิมพ์สี่สี สวยงาม การจัดรูปเล่มอ่านง่ายสบายตา