สรุปหลักภาษาอังกฤษ ป.4 (ฉบับปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรใหม่ล่าสุด)

ต่อยอดและพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับเข้าศึกษาในหลักสูตร  English Program (EP), Bilingual , Intensive และหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในระดับเข้มข้น โดยมีเนื้อหาและแบบฝึกหัดตรงตามสาระการเรียนรู้ และแนวข้อสอบในการสอบเลื่อนระดับชั้นและติวสอบตลอดปีการศึกษา

 

รวบรวมโจทย์และแนวข้อสอบมากกว่า 300 ข้อ สำหรับน้องระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในการติวเข้มสอบ โดยเนื้อหาเจาะลึกครบทุกสาระการเรียนรู้ สำหรับหลักสูตร English Program (EP), Bilingual, Intensive และหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในระดับเข้มข้น

 

สารบัญ

UNIT 1 I’m going to the restaurant
UNIT 2 The show last night
UNIT 3 I went to the dinosaur museum    
UNIT 4 This swimsuit is mine
UNIT 5 We have to hurry    
UNIT 6 The best table!
UNIT 7 I will go to Saturn!
UNIT 8 How many passengers do they have?

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : เนื้อหาครอบคลุมและถูกต้อง ตรงตามหลักสูตรและหนังสือเรียนจริงในห้องเรียน