แผนภาพช่วยจำ วิทย์ ป.4

หนังสือเล่มนี้ทำการสรุปเนื้อหาเป็นแผนภาพให้สามารถคิดเชื่อมโยงจากเหตุไปสู่ผล ทั้งในส่วนที่เป็นภาคทฤษฎีและการทดลอง ครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้ พร้อมแบบทดสอบและเฉลยละเอียดครบทุกบท เพื่อให้เด็กสามารถศึกษาและทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง จึงนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถใช้ได้ทั้งเด็ก พ่อแม่ ครูผู้ปกครองที่ต้องการเพิ่มทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กจนสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการทำข้อสอบให้มีคะแนนสูงขึ้นได้ทั้งสองภาคเรียน

 

สร้างความเข้าใจด้วยแผนภาพช่วยจำ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ให้เกิดทักษะ และความชำนาญ จนนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง

 

สารบัญ

หน่วยที่ 1 การเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว
   บทที่ 1. การเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์
หน่วยที่ 2 สิ่งมีชีวิต
   บทที่ 2. การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต
   บทที่ 3. ความหลากหลายของสัตว์
   บทที่ 4. ส่วนต่าง ๆ ของพืชดอก
หน่วยที่ 3 แรงและพลังงาน
   บทที่ 5. มวลและน้ำหนัก
   บทที่ 6. การจำแนกวัตถุที่มากั้นแสง
หน่วยที่ 4 วัสดุและสสาร
   บทที่ 7. สมบัติทางกายภาพของวัสดุ
   บทที่ 8. สถานะของสสาร
หน่วยที่ 5 โลกและอวกาศ
   บทที่ 9. ดวงจันทร์
   บทที่ 10. ระบบสุริยะ
 

รายละเอียดเพิ่มเติม : แผนภาพพิมพ์สี่สี สวยงาม ภาพประกอบชัดเจน การจัดรูปเล่มอ่านง่ายสบายตา