ติวเข้มแนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.6 เข้า ม.1

เตรียมความพร้อมนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-5-6) ในการเตรียมตัวสอบเข้ามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยสรุปเนื้อหาสำคัญแบบตารางสรุปชัดเจนและเข้าใจง่าย แนวข้อสอบปรับปรุงล่าสุดที่ครอบคลุมทุกหัวข้อสาระการเรียนรู้ของวิชา วิทยาศาสตร์ พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ สำหรับเตรียมสอบปลายภาคเรียนและสอบเลื่อนชั้น เข้า ม.1 ในสนามสอบโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ

 

สารบัญ

สรุปเนื้อหาที่ออกข้อสอบบ่อย      
เรื่องที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว      
เรื่องที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม      
เรื่องที่ 3 ลักษณะทางพันธุกรรมสิ่งมีชีวิต                                        
เรื่องที่ 4 อาหารและสารอาหาร                                                            
เรื่องที่ 5 ระบบย่อยอาหารของมนุษย์                                                 
เรื่องที่ 6 สสารและวัสดุ                                                                           
เรื่องที่ 7 การแยกสารเนื้อผสม                                                              
เรื่องที่ 8 แรงและการเคลื่อนที่                                                              
เรื่องที่ 9 แรงไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า                                               
เรื่องที่ 10 แสง                                                                                             
เรื่องที่ 11 เสียงรอบตัวเรา                                                                       
เรื่องที่ 12 หิน แร่ และซากดึกดำบรรพ์                                              
เรื่องที่ 13 น้ำและวัฏจักรของน้ำ                                                           
เรื่องที่ 14 ปรากฏการณ์ในบรรยากาศโลกและภัยธรรมชาติ              
เรื่องที่ 15 ระบบสุริยะปรากฏการณ์ดวงจันทร์ และดวงดาว               
เรื่องที่ 16 เงาและอุปราคา                                                                       
เรื่องที่ 17 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี        

                                  
แนวข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์                                                                  
แนวข้อสอบ ชุดที่ 1
แนวข้อสอบ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบ ชุดที่ 3
แนวข้อสอบ ชุดที่ 4
แนวข้อสอบ ชุดที่ 5
แนวข้อสอบ ชุดที่ 6 
แนวข้อสอบ ชุดที่ 7 

เฉลยแนวข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ 
เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 1  
เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 2 
เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 3       
เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 4       
เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 5       
เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 6       
เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 7    
 

รายละเอียดเพิ่มเติม : สรุปเนื้อหาทุกหัวข้อที่ออกข้อสอบบ่อย ด้วยเนื้อหาแบบ Mind Map : เนื้อหาครบ อ่านจบ เข้าใจได้ทันที