สรุปเข้ม+แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เตรียมสอบเข้า ม.1 (ห้องโครงการ GIFTED-แผนการเรียนพิเศษ)

เตรียมความพร้อมนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-5-6) ในการเตรียมตัวสอบเข้ามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ โดยสรุปเนื้อหาสำคัญ ออกแบบเป็นตารางสรุปหัวข้อยาก ๆ ให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายมากขึ้น รวมไปถึงการปรับปรุงแนวข้อสอบในระดับประยุกต์และเข้มข้นมากยิ่งขึ้น พร้อมเฉลยละเอียดแบบวิเคราะห์โจทย์และตัวเลือกทุกข้อ

 

    •     สรุปเนื้อหา วิชาคณิตศาสตร์ ครบถ้วนทุกหัวข้อที่ออกข้อสอบ ผ่านตาราง รูปภาพ และแผนภูมิความคิด อ่านจบ เข้าใจทันที! 
    •     เจาะลึกแนวข้อสอบระดับเข้มข้น เน้นความเป็นเลิศทางทักษะด้านคณิตศาสตร์ สำหรับหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ และห้องโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนชื่อตังทั่วประเทศ

 

สารบัญ

ส่วนสรุปเนื้อหาสำคัญ 
       เรื่องที่ 1 :  ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
       เรื่องที่ 2 :  เลขยกกำลัง 
       เรื่องที่ 3 :  ร้อยละและอัตราส่วน 
       เรื่องที่ 4 :  รูปสามเหลี่ยม 
       เรื่องที่ 5 :  รูปสี่เหลี่ยม 
       เรื่องที่ 6 :  วงกลม 
       เรื่องที่ 7 :  รูปเรขาคณิตสามมิติ
 

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ (สอบเข้า ม.1)
        แนวข้อสอบชุดที่ 1
        แนวข้อสอบชุดที่ 2
        แนวข้อสอบชุดที่ 3 
        แนวข้อสอบชุดที่ 4 
        แนวข้อสอบชุดที่ 5 

 

เฉลยแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ (สอบเข้า ม.1)
        เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 1 
        เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 2 
        เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 3 
        เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 4 
        เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 5

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : เพิ่มเติมแนวข้อสอบ แบบโจทย์ประยุกต์ ครบทุกระดับความยาก ตามเกณฑ์หลักสูตรใหม่ล่าสุดกว่า 350 ข้อ