สูตรลัด ภาษาไทย ม.ปลาย สำหรับทุกการสอบ

สรุปรวมเนื้อหา หลักสูตรของวิชาภาษาไทย ม.ปลาย ไว้อย่างครบสมบูรณ์ สอดเเทรกด้วยเทคนิคการจำ ปูพื้นฐานเพื่อระดับความรู้ที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต สรุปหลักวิชาภาษาไทยในชั้น ม.4-5-6 ให้เป็นฉบับย่อ เพื่อใช้ดูก่อนการสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาคเรียน สอบปลายภาคเรียน และการสอบ A-Level

 

สรุปหลักวิชาภาษาไทย ม.ปลาย แบบง่าย ๆ สามารถจดจำได้อย่างรวดเร็ว ใช้ทบทวนก่อนการสอบจะได้ผลเป็นอย่างยิ่ง พร้อมคำแนะนำและเทคนิคในการทำข้อสอบแนวต่าง ๆ อย่างครบถ้วน  ทำให้มีความมั่นใจในการทำข้อสอบมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้ในการทบทวนเตรียมตัวสอบแบบเร่งรัด เพื่อให้ทำคะแนนในการสอบได้ดี อ่านเข้าใจง่ายและสามารถจดจำได้อย่างรวดเร็ว

 

สารบัญ

ส่วนที่ 1 หลักภาษา
ความรู้และข้อน่าสังเกตเกี่ยวกับภาษา
เสียง
คำ
ความเกี่ยวข้องระหว่างวัฒนธรรมกับภาษา
ร้อยเรียงถ้อยคำ
การเพิ่มคำ
การเปลี่ยนแปลงของภาษา
ระดับภาษา
คำราชาศัพท์

 

ส่วนที่ 2 การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
การสื่อสารของมนุษย์
การรับสารด้วยการฟัง
การรับสารด้วยการอ่าน
การส่งสารด้วยการพูด
การส่งสารด้วยการอ่าน
การส่งสารด้วยการเขียน
การสื่อสารเพื่อกิจธุระ
ฝึกแต่งบทร้อยกรอง
มารยาทและคุณธรรมในการสื่อสาร
การถามและการตอบ
การฟังและการอ่านให้เกิดวิจารณญาณ
การพูดต่อประชุมชน
วิธีสื่อสารในการประชุม
การเขียนเชิงวิชาการ
การเขียนเชิงกิจธุระ
ลักษณะคำประพันธ์ประเภทร่าย
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิด
เหตุผลกับภาษา
การใช้ภาษาแสดงทรรศนะ
การใช้ภาษาโต้แย้ง
การใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจ
การใช้ภาษาอธิบาย บรรยาย และพรรณนา
การเขียนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
การแต่งฉันท์ชนิดต่าง ๆ

 

ส่วนที่ 3 วรรณคดี
นมัสการมาตาปิตุคุณและนมัสการอาจริยคุณ
อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
นิทานเวตาล เรื่องที่ 10
ทุกข์ของชาวนาในบทกวี
มงคลสูตรคำฉันท์
มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
ลิลิตตะเลงพ่าย
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทยศาสตร์สงเคราะห์
เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา
กาพย์เห่เรือ
สามัคคีเภทคำฉันท์
ขัตติยพันธกรณี