Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Nov 2, 2023

แนวข้อสอบพิชิต วิทย์ TEDET ม.1-ม.3

เสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการฝึกทำแนวข้อสอบที่ออกแบบจากผู้เขียนที่มีประสบการณ์ เพื่อให้ผู้อ่านได้พัฒนาความสามารถมองเห็นจุดแข็ง และแก้ไขจุดที่ยังไม่เชี่ยวชาญของตนจนสามารถทำข้อสอบในสนามสอบจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

รวมแนวข้อสอบที่ออกแบบมาใกล้เคียงกับข้อสอบจริง เน้นการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาโจทย์ที่ยากและซับซ้อน เพื่อเพิ่มทักษะให้เชี่ยวชาญก่อนลงสนามสอบ อีกทั้งยังใช้เพื่อการสอบเข้า ม.4 ได้ด้วย

 

สารบัญ

แนวข้อสอบการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 1
แนวข้อสอบการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 2
แนวข้อสอบการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 1
แนวข้อสอบการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 2
แนวข้อสอบการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 1
แนวข้อสอบการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 2
พร้อมเฉลยละเอียดครบทุกข้อ
 

รายละเอียดเพิ่มเติม : จัดรูปเล่มอ่านง่าย สบายตา ภาพประกอบชัดเจน