Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Oct 17, 2023

พร้อมสอบ A-Level เคมี พิชิต 100 คะแนน

หนังสือ พร้อมสอบ A-Level เคมี พิชิต 100 คะแนน ได้รวบรวมแนวข้อสอบเคมี A-Level 5 ชุด พร้อมเฉลย และคําอธิบาย เพื่อให้ผู้อ่านใช้สําหรับการเตรียมตัวในการสอบ A-Level 65 Chem ได้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้เขียนมีประสบการณ์ตรงในการสอบ และสอนติวในวิชาเคมีโดยเฉพาะ ทําให้ได้เห็นเนื้อหาข้อสอบ เทคนิค และวิธีการต่างๆ จึงนํามาถ่ายทอดประสบการณ์ เทคนิค และวิธีการผ่านหนังสือเล่มนี้ โดยใช้ภาษาที่เรียบง่ายทําให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเนื้อหา และสร้างความมั่นใจในการสอบได้เป็นอย่างดี จึงมั่นใจได้ว่าหนังสือเล่มนี้สามารถช่วยเพิ่มทักษะให้กับผู้อ่านในการทําแบบทดสอบได้อย่างแท้จริง

 

คู่มือเตรียมสอบ A-Level วิชาเคมี ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
1. วิเคราะห์ข้อสอบ
2. แนวข้อสอบเสหมือนจริง 5 ชุด 
3. เฉลยละเอียด

 

สารบัญ
รู้ก่อนสอบ    
แนวข้อเสมือนจริงชุดที่ 1 + เฉลย
แนวข้อเสมือนจริงชุดที่ 2 + เฉลย
แนวข้อเสมือนจริงชุดที่ 3 + เฉลย
แนวข้อเสมือนจริงชุดที่ 4 + เฉลย
แนวข้อเสมือนจริงชุดที่ 5 + เฉลย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปโครงสร้างข้อสอบ เทคนิคในการทำข้อสอบ    
จำลองข้อสอบเสมือนจริง 5 ชุด (อ้างอิงจากข้อสอบเก่า)
เฉลยละเอียด เข้าใจง่าย พร้อมเคล็ดลับในการเก็บคะแนน