Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Oct 16, 2023

Note คณิต ม.ต้น สรุปเข้มก่อนสอบ

Note สรุปนั้นมีส่วนสำคัญยิ่งที่จะช่วยทำให้การทบทวนเนื้อหาวิชาก่อนสอบมีความรวดเร็วขึ้น เพราะผู้อ่านจะได้จดจำสูตรและใจความสำคัญอย่างครบถ้วน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบได้เต็มที่ 

 

สรุปเนื้อหาระดับ ม.1-ม.3 ครบทุกบท พร้อมแบบฝึกหัดและเฉลยละเอียดครอบคลุมเนื้อหาในแบบเรียนทั้ง 3 ระดับชั้น เหมาะสำหรับใช้ทบทวนก่อนสอบเข้า ม.4 ด้วย

 

สารบัญ

Note สรุป ม. 1 เล่ม 1          
     บทที่ 1 – บทที่ 5       
Note สรุป ม. 1 เล่ม 2          
     บทที่ 1 – บทที่ 4
Note สรุป ม. 2 เล่ม 1          
     บทที่ 1 - บทที่ 6          
Note สรุป ม. 2 เล่ม 2          
     บทที่ 1 - บทที่ 5       
Note สรุป ม. 3 เล่ม 1          
     บทที่ 1 - บทที่ 6
Note สรุป ม. 3 เล่ม 2          
     บทที่ 1 - บทที่ 5         
แบบฝึกหัด         
     แบบฝึกหัด ม. 1 เล่ม 1        
     แบบฝึกหัด ม. 1 เล่ม 2         
     แบบฝึกหัด ม. 2 เล่ม 1 
     แบบฝึกหัด ม. 2 เล่ม 2       
     แบบฝึกหัด ม. 3 เล่ม 1        
     แบบฝึกหัด ม. 3 เล่ม 2
เฉลยแบบฝึกหัดครบทุกเล่ม

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : จัดรูปเล่มอ่านง่าย ภาพประกอบชัดเจน ส่วนของ Note สรุปพิมพ์ 4 สีสวยงาม