สูตรลัด วิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 สำหรับทุกการสอบ

รวมสูตรและเนื้อหาสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์แบบเร่งรัดของชั้น ป.1-ป.6 ทุกเนื้อหาการเรียนการสอบที่นักเรียนต้องใช้ไว้ใน 1 เล่ม สรุปเนื้อหาครอบคลุม ชัดเจน ในรูปแบบของรูปเล่มที่สวยงาม เพื่อใช้ในการสอบระหว่างภาคเรียน สอบกลางภาค สอบปลายภาค การสอบชิงทุน และการสอบทางวิทยาศาสตร์ทุกด้าน

 

สารบัญ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
จิตวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา
พืชรอบตัวเรา
ประเภทของพืช
สัตว์รอบตัวเรา
แบ่งตามที่อยู่อาศัย
แบ่งตามการกินอาหาร
แบ่งตามลักษณะและสิ่งที่ปกคลุมร่างกาย
แบ่งตามลักษณะการเคลื่อนที่
ประโยชน์ของสัตว์
ตัวเราและการดูแลรักษา
วัสดุ
แหล่งที่มาของวัสดุ
สมบัติของวัสดุ
ของใช้
เสียงรอบตัวเรา
หิน
ลักษณะภายนอกของหิน
ท้องฟ้าของเรา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร
จิตวิทยาศาสตร์
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืช
การงอกของพืชชั้นสูง
ปัจจัยในการดำรงชีวิตของพืช
การเจริญเติบโตของพืช
พืชไม่มีดอก
การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของพืช
ชนิดของดอกไม้
การอนุรักษ์ทรัพยากร
ของเล่นของใช้
ดิน
สมบัติของดิน
ลักษณะทางกายภาพของดิน
ประโยชน์ของดิน
ความหลากหลายของสัตว์
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังไม่มีกระดูกแข็งเป็นแกนกลางภายในร่างกาย
แผ่นใบ
หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของพืช
หน้าที่พิเศษของราก
ลำต้น
ใบ
กระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช
จำแนกชนิดดอก
หน้าที่องค์ประกอบของดอก
หน้าที่ขององค์ประกอบของดอกส่วนอื่น
แรงโน้มถ่วง
แรงเสียดทาน
อุปกรณ์ที่ช่วยวัดน้ำหนักของวัตถุ
ตัวกลางของแสง
วัสดุในชีวิตประจำวัน
สมบัติทางกายภาพของวัสดุ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชีวิตสัมพันธ์
โครงสร้างของพืชที่เหมาะต่อการ
ดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่อาศัย
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม
ห่วงโซ่อาหาร
ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
พันธุศาสตร์
แรงในชีวิตประจำวัน
ผลของแรงลัพธ์
เสียงกับการได้ยิน
สารและสมบัติของสาร
ผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สถานะของสสาร
การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
ลมฟ้าอากาศ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เซลล์
อาหารและสารอาหาร
ระบบย่อยอาหาร
สารอาหารเพิ่มเติม
การทดสอบสารอาหาร
ระบบขับถ่าย
ระบบหายใจ
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
ระบบนิเวศ
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
การถ่ายทอดพลังงาน
สายใยอาหาร
ป่าไม้
สารในชีวิตประจำวัน
วงจรไฟฟ้า
แม่เหล็กไฟฟ้า
หินและปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา
ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ
จันทรุปราคาและสุริยุปราคา
ลมมรสุม
เทคโนโลยีอวกาศ
ยานสำรวจดาวเคราะห์ต่าง ๆ