รวมโจทย์ TGAT 1-2-3 ปีล่าสุด

แนวข้อสอบสำหรับการสอบ TGAT 1-3 หลักสูตรล่าสุด เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

 

สารบัญ

TGAT 1 : การสื่อสารภาษาอังกฤษ
TGAT 2 : การคิดอย่างมีเหตุผล
TGAT 3 : สมรรถนะการทำงาน

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : อ่านเข้าใจง่าย มีเฉลยละเอียดทุกข้อ