นายสิบตำรวจ (คู่มือ เนื้อหา แนวข้อสอบต้องรู้ ทำให้ได้ก่อนสอบจริง)

หนังสือเตรียมสอบนายสิบตำรวจ เป็นคู่มือเตรียมสอบที่มีทั้งสรุปเนื้อหาสำคัญที่จำเป็น พร้อมแนวข้อสอบและเฉลยละเอียดแบบเข้าใจง่าย อัปเดตใหม่ล่าสุด พร้อมสำหรับการสอบนายสิบตำรวจทุกสายงาน

 

สารบัญ

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
• การคิดเชิงเหตุผล
• การคิดเชิงคำนวณ
• แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
• เฉลยแนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
 

วิชาภาษาอังกฤษ
• Parts of Speech
• Conver
• Grammar
• Reading
• Vocabulary
• แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
• เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
 

วิชาสังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
• สังคมและวัฒนธรรม
• การเมืองการปกครองของไทย
• เศรษฐกิจพอเพียง
• ศาสนาและจริยธรรม
• ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
• แนวข้อสอบวิชาสังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
• เฉลยแนวข้อสอบวิชาสังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

 

วิชาภาษาไทย
• คำ
• สระ
• การอ่านคำ
• การสร้างคำในภาษาไทย
• ชนิดของคำ
• คำไทยแท้-คำไทยที่มาจากภาษาอื่น
• การเรียงประโยค
• บทความ การสรุปความ และการอ่านจับใจความ
• คำราชาศัพท์
• คำสุภาพ
• สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย
• การเลือกใช้ภาษาในงานเขียน
• ประโยคบกพร่องและการใช้คำฟุ่มเฟือย
• แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 
• เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
 

วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• คอมพิวเตอร์ 
• เทคโนโลยีสารสนเทศ 
• ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
• การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
• หน่วยความจำที่ควรรู้ 
• ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงานที่ควรรู้ 
• เทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
• การสอบสวนคดีทางเทคโนโลยีเบื้องต้น 
• โปรแกรมและระบบสารสนเทศในสำนักงาน 
• กฎหมายที่เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• แนวข้อสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• เฉลยแนวข้อสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

วิชากฎหมายที่ควรรู้
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
• กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
• เอกเทศสัญญา
• กฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน
• พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
• พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• แนวข้อสอบ วิชากฎหมายที่ควรรู้ 
• เฉลยแนวข้อสอบวิชากฎหมายที่ควรรู้