แนวข้อสอบ TPAT5 (แนวใหม่) ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%

แนวข้อสอบความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (แนวใหม่) หรือวิชา TPAT 5 หลักสูตรล่าสุด เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และสาขาการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง แนวข้อสอบแบบใหม่ที่ทันสมัยตามปัจจุบัน ครบทั้ง 2 ด้าน ความสามารถพื้นฐานทางวิชาชีพครู และคุณลักษณะความเป็นครู

 

แนวข้อสอบความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (แนวใหม่) หรือวิชา TPAT 5 หลักสูตรล่าสุด
·   ความสามารถพื้นฐานทางวิชาชีพครู 
o   ความสามารถทางการสื่อสาร
o   ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ 
o   ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
o   ความสามารถทางการเข้าใจตนเองและผู้อื่น 
o   ความสามารถทางการคิดเพื่อการเรียนรู้

·   คุณลักษณะความเป็นครู
o   การมีมนุษยสัมพันธ์
o   ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ซื่อสัตย์ ยุติธรรม
o   การเข้าใจและยอมรับผู้อื่น
o   การเป็นผู้เรียนรู้และรักที่จะแบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่น
o   การส่งเสริมให้ผู้อื่นมีความคิดสร้างสรรค์และการเป็นผู้นำ

 

สารบัญ
ความสามารถพื้นฐานทางวิชาชีพครู
 - แนวข้อสอบความสามารถทางการสื่อสาร
 - เฉลยแนวข้อสอบความสามารถทางการสื่อสาร
 - แนวข้อสอบความสามารถทางการคิดวิเคราะห์
 - เฉลยแนวข้อสอบความสามารถทางการคิดวิเคราะห์
 - แนวข้อสอบความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - เฉลยแนวข้อสอบความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - แนวข้อสอบความสามารถทางการเข้าใจตนเองและผู้อื่น
 - เฉลยแนวข้อสอบความสามารถทางการเข้าใจตนเองและผู้อื่น
 - แนวข้อสอบความสามารถทางการคิดเพื่อการเรียนรู้
 - เฉลยแนวข้อสอบความสามารถทางการคิดเพื่อการเรียนรู้

คุณลักษณะความเป็นครู
 - แนวข้อสอบการมีมนุษยสัมพันธ์
 - เฉลยแนวข้อสอบการมีมนุษยสัมพันธ์
 - แนวข้อสอบความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ซื่อสัตย์ ยุติธรรม
 - เฉลยแนวข้อสอบความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ซื่อสัตย์ ยุติธรรม 
 - แนวข้อสอบการเข้าใจและยอมรับผู้อื่น 
 - เฉลยแนวข้อสอบการเข้าใจและยอมรับผู้อื่น
 - แนวข้อสอบการเป็นผู้เรียนรู้และรักที่จะแบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่น
 - เฉลยแนวข้อสอบการเป็นผู้เรียนรู้และรักที่จะแบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่น
 - แนวข้อสอบการส่งเสริมให้ผู้อื่นมีความคิดสร้างสรรค์และการเป็นผู้นำ 
 - เฉลยแนวข้อสอบการส่งเสริมให้ผู้อื่นมีความคิดสร้างสรรค์และการเป็นผู้อื่น

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : แนวข้อสอบความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (แนวใหม่) หรือวิชา TPAT 5 หลักสูตรล่าสุด