Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Aug 22, 2023

ชำแหละโจทย์ TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ

หนังสือ “ชำแหละโจทย์ TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ” เล่มนี้ครอบคลุมข้อสอบ TGAT1 ครบทุกรูปแบบ ได้แก่…

ทักษะด้านการพูด (Speaking Skill)
1) ถาม-ตอบ (Question-Response)
2) บทสนทนาแบบสั้น (Short Conversation)
3) บทสนทนาแบบยาว (Long Conversation)

ทักษะด้านการอ่าน (Reading Skill)
1) เติมคำในบทความ (Text Completion)
2) อ่านจับใจความ (Reading Comprehension)


โดยหนังสือจะวิเคราะห์ข้อสอบทุกรูปแบบอย่างครบครัน พร้อมทั้งแจกเทคนิคที่สามารถนำมาใช้ได้ในสนามสอบจริง เช่น สำนวนที่พบบ่อย ไวยากรณ์สำคัญ คำถามที่พบบ่อย และเทคนิคการทำข้อสอบโดยสรุป ผู้อ่านจะได้ฝึกทำทั้งแบบฝึกหัดท้ายบท รวมถึงข้อสอบจำลองท้ายเล่มจำนวน 5 ชุด รวมกว่า 300 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้อ่านคุ้นเคยกับข้อสอบเสมือนจริงและสามารถทำข้อสอบในสนามจริงได้อย่างไร้แรงกดดัน 
 

อัดแน่นไปด้วยข้อสอบจำลองให้ผู้อ่านได้ลองฝึกทำมากกว่า 300 ข้อ พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียด ผู้อ่านจะได้ฝึกทำข้อสอบที่มีจำนวนข้อและระดับความยากเหมือนกับข้อสอบจริง พร้อมทั้งมีสรุปเนื้อหาและเคล็ดลับต่าง ๆ ที่สำคัญในการทำข้อสอบ

 

สารบัญ

บทนำจากผู้เขียน , รายละเอียดทั่วไป ,ทักษะด้านการพูด (Speaking Skill) เนื้อหาที่ควรรู้/ทบทวนก่อนสอบ ,สำนวนควรรู้ที่ใช้ในการสนทนา ,เทคนิคการทำข้อสอบ
ส่วนที่ 1 ถาม-ตอบ (Question-Response)
แบบฝึกหัดส่วนถาม-ตอบ // เฉลยแบบฝึกหัดส่วนถาม-ตอบ
ส่วนที่ 2 บทสนทนาแบบสั้น (Short Conversation)
แบบฝึกหัดส่วนบทสนทนาแบบสั้น // เฉลยแบบฝึกหัดส่วนบทสนทนาแบบสั้น
ส่วนที่ 3 บทสนทนาแบบยาว (Long Conversation)
แบบฝึกหัดส่วนบทสนทนาแบบยาว // เฉลยแบบฝึกหัดส่วนบทสนทนาแบบยาว // ทักษะด้านการอ่าน (Reading Skill)
ส่วนที่ 1 เติมคำในบทความ (Text Completion)
เนื้อหาที่ควรรู้/ทบทวนก่อนสอบ // เทคนิคการทำข้อสอบ // แบบฝึกหัดส่วนเติมคำในบทความ // เฉลยแบบฝึกหัดส่วนเติมคำในบทความ
ส่วนที่ 2 อ่านจับใจความ (Reading Comprehension)
เนื้อหาที่ควรรู้/ทบทวนก่อนสอบ // เทคนิคการทำข้อสอบ // แบบฝึกหัดส่วนอ่านจับใจความ // เฉลยแบบฝึกหัดส่วนอ่านจับใจความ
ข้อสอบจำลอง *ชุดที่ 1 - ชุดที่ 5
เฉลยข้อสอบจำลอง •    เฉลยข้อสอบจำลองชุดที่ 1 - ชุดที่ 5
ประวัติผู้เขียน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนะนำเคล็ดลับและเทคนิคสำคัญที่ผู้สอบควรอ่านก่อนลงสนามสอบจริง
ประกอบด้วยข้อสอบจำลองให้ฝึกทำมากกว่า 300 ข้อ
เฉลยข้อสอบพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด
ชำแหละโจทย์ทุกแบบในข้อสอบ TGAT1 พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบท
จำนวนข้อสอบในแต่ละชุดและระดับความยากอิงตามข้อสอบจริงที่จัดสอบเมื่อเดือนธันวาคมครั้งล่าสุด