Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Jul 20, 2023

พิชิต 100 คะแนนเต็ม A-Level Chemistry

หนังสือ “พิชิต 100 คะแนนเต็ม A–Level Chemistry” เล่มนี้ ได้จำลองแนวข้อสอบขึ้นตาม Blueprint เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนจนเกิดทักษะการเรียนรู้ ได้นำไปใช้เป็นแนวทางเพื่อการสอบแข่งขัน และยังช่วยให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหาของแต่ละช่วงชั้นเรียนอีกด้วย

 

การสอบ A–Level (Applied Knowledge Level) เปลี่ยนแปลงมาจากการสอบวิชาสามัญ มุ่งเน้นการสอบวัดความรู้โดยอ้างอิงจากเนื้อหาตั้งแต่ชั้น ม.4–ม.6 ตามหลักสูตรของ สพฐ. โดยคะแนนของ A–Level สามารถใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้ 3 รอบ คือ โควตา แอดมิชชัน และสอบตรง

 

ในการสอบ A–Level 65 Chem วิชาเคมี วัดการประยุกต์ใช้ความรู้ ซึ่งมีเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้แกนกลางและสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยมีโครงสร้างข้อสอบครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้ สมบัติของธาตุและสารประกอบ สมการเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ทักษะในปฏิบัติการเคมีและการคำนวณปริมาณของสาร


สำหรับการเตรียมตัวสอบนี้ นักเรียนควรฝึกฝนทำโจทย์ เพื่อเพิ่มโอกาสและลดข้อผิดพลาดในการสอบ หมั่นศึกษาวิธีคิด หาเนคนิคการทำโจทย์ และฝึกทำโจทย์แบบจับเวลา เพื่อสร้างความมั่นใจในการทำข้อสอบ เพราะในวันสอบจริงมีเวลาทำข้อสอบคณิตศาสตร์เพียง 90 นาที เท่านั้น

 

สารบัญ

แนวข้อสอบเคมี
* แนวข้อสอบเคมี ชุดที่ 1
* แนวข้อสอบเคมี ชุดที่ 2
* แนวข้อสอบเคมี ชุดที่ 3
* แนวข้อสอบเคมี ชุดที่ 4
* แนวข้อสอบเคมี ชุดที่ 5

เฉลยแนวข้อสอบ
* เฉลยแนวข้อสอบเคมี ชุดที่ 1
* เฉลยแนวข้อสอบเคมี ชุดที่ 2
* เฉลยแนวข้อสอบเคมี ชุดที่ 3
* เฉลยแนวข้อสอบเคมี ชุดที่ 4
* เฉลยแนวข้อสอบเคมี ชุดที่ 5

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

* MOCK TEST จับเวลา 90 นาที
* แนวข้อสอบตรงตาม BLUEPRINT ของระบบ TCASS 
* เฉลยละเอียดอธิบายทุกข้อ
* เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย