Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Jun 29, 2023

แนวข้อสอบติวเข้มชีววิทยา IJSO ม.ต้น

เสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้เชี่ยวชาญและแข็งแกร่ง ด้วยการฝึกทำแนวข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ก่อนสอบเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ อีกทั้งยังใช้ปูพื้นฐานก่อนขึ้นไปศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้อีกด้วย 

 

แนวข้อสอบมีความใกล้เคียงกับการสอบโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ พร้อมเฉลยละเอียดที่สรุปให้เข้าใจคำตอบได้อย่างชัดเจน โดยเนื้อหาของแนวข้อสอบจะเน้นคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์แบบซับซ้อน เพื่อให้เด็กนำทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใช้แก้โจทย์ปัญหาให้ได้มากที่สุด 

 

สารบัญ

แนวข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) สาขาชีววิทยา ชุดที่ 1
แนวข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) สาขาชีววิทยา ชุดที่ 2
แนวข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) สาขาชีววิทยา ชุดที่ 3
แนวข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) สาขาชีววิทยา ชุดที่ 4
พร้อมเฉลยละเอียดครบทุกข้อ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : พิมพ์สี่สี สวยงาม การจัดรูปเล่มอ่านง่ายสบายตา